Val av anbud

Beaktande av stöd som ges av den upphandlande enheten vid jämförelse av anbud

Om anbudsgivaren är en enhet som hör till den upphandlande enhetens organisation eller om anbudsgivaren av den upphandlande enheten har fått eller kommer att få ekonomiskt stöd som påverkar anbudspriset, ska den upphandlande enheten vid jämförelse av anbuden beakta det ovannämnda ekonomiska stödet och de övriga faktiska omständigheter som påverkar anbudspriset.

Utvärdering av anbud från en enhet i den egna organisationen

Offentliga enheters deltagande i anbudsförfaranden som anbudsgivare får inte föranleda snedvridning av konkurrensen i förhållande till privata anbudsgivare. Därför ska ett anbud som lämnas av en enhet som hör till den upphandlande enhetens organisation vara jämförbart med de andra anbuden, vilket inom rättspraxis bedömts förutsätta att alla motiverade kostnader ska beaktas vid jämförelsen av anbud. I annat fall kan den upphandlande enhetens stöd till anbudsgivaren medföra att anbudspriset inte beskriver den faktiska kostnad som den upphandlande enheten orsakas. Stödets effekter bör klarläggas i vartenda fall för att säkerställa att upphandlingen görs så förmånligt som möjligt.

Anbudsgivare utanför den egna organisationen

Om den upphandlande enheten stöder en anbudsgivare som inte hör till den egna organisationen förutsätter kravet på likvärdig behandling att ett sådant stöd även beaktas vid jämförelsen av anbud. Skyldigheten att beakta stödet gäller endast ekonomiskt stöd som den upphandlande enhet som genomför upphandlingen beviljat anbudsgivaren och som påverkar anbudspriset.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.