Sektorspecifika anvisningar

Livsmedel

Avtalsvillkor och avtalspraxis enligt livsmedelsmarknadslagen

Ändringarna i livsmedelsmarknadslagen (1121/2018) trädde i kraft 1.11.2021. Ändringarna baserar sig på EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder (2019/633). Samtidigt utvidgades lagens tillämpningsområde till att gälla leveransavtal för jordbruksprodukter och livsmedel mellan upphandlande enheter och leverantörer.

För de upphandlande enheterna innebär ändringen att de vid upphandling av livsmedel och jordbruksprodukter ska iaktta avtalsvillkor och avtalspraxis enligt livsmedelmarknadslagen.

Livsmedelsmarknadslagen ska tillämpas när ett kontrakt gäller en eller flera produkter som omfattas av lagens tillämpningsområde. Definitionerna av jordbruksprodukter och livsmedel baserar sig på FEUF, bilaga I. Det är viktigt att notera att begreppen livsmedel och jordbruksprodukter är vidsträckta: de omfattar utöver sedvanliga livsmedel även till exempel levande träd, blomsterlökar, snittblommor osv. Det är även värt att notera att lagen kan tillämpas inom flera sektorer, bland annat inom kommunens tekniska sektor.

Bestämmelserna i livsmedelsmarknadslagen ska tillämpas oberoende av upphandlingens värde, dvs. också vid upphandling som inte omfattas av upphandlingslagens tillämpningsområde (små upphandlingar).

I anvisningarna nedan redogörs närmare för hur ändringarna i livsmedelsmarknadslagen påverkar offentlig upphandling.

Publikationer och anvisningar om upphandling av livsmedels- och måltidstjänster

Rekommendationer om krav och jämförelsekriterier.

Upprättad av: Motiva (pdf, 102 s), 2020 (uppdaterad 2023)

Guiden för upphandling av ansvarsfulla måltidstjänster är en heltäckande guide för upphandling av måltidstjänster, som behandlar ämnet med fokus på ekologisk, social, ekonomisk och näringsmässig ansvarsfullhet.

Upprättad av: Jord- och skogsbruksministeriet (pdf, 96 s), 2021

Publikationen är avsedd att vara till hjälp för aktörer inom den offentliga sektorn som producerar måltidstjänster och köper livsmedel. Publikationen gagnar också dem som konkurrensutsätter måltidstjänster och måltidsleveranser och skaffar inhyrd personal. I publikationen behandlas också kundkommunikation inom måltidstjänsterna för olika kundgrupper.

Upprättad av: FCG Finnish Consulting Group Oy och Jord- och skogsbruksministeriet (pdf, 80 s), 2010 (OBS! Innehållet är delvis föråldrat)

Läs mer

Hur ändringarna i livsmedelsmarknadslagen påverkar den offentliga upphandlingen
Rådgivningsenhetens nyhet 15.11.2021

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.