Sektorspecifika anvisningar

Livsmedel

Livsmedelsmarknadslagen

De upphandlande enheterna ska vid upphandling av livsmedel och jordbruksprodukter iaktta avtalsvillkor och avtalspraxis enligt livsmedelsmarknadslagen (1121/2018).

Livsmedelsmarknadslagen ska tillämpas när ett kontrakt gäller en eller flera produkter som omfattas av lagens tillämpningsområde. Definitionerna av jordbruksprodukter och livsmedel grundar sig på FEUF, bilaga I.

Det är viktigt att notera livsmedlens och jordbruksprodukternas omfattande innehåll: utöver sedvanliga livsmedel omfattar de även till exempel levande träd, blomsterlökar och snittblommor. Det är även värt att notera att lagen kan tillämpas inom flera olika sektorer, bland annat inom kommunens tekniska sektor.

Bestämmelserna i livsmedelsmarknadslagen ska tillämpas oberoende av upphandlingens värde, dvs. också vid upphandling som inte omfattas av upphandlingslagens tillämpningsområde (små upphandlingar).

I anvisningarna nedan redogörs närmare om tillämpningen av livsmedelsmarknadslagen vid offentlig upphandling.

Publikationer och anvisningar om upphandling av livsmedels- och måltidstjänster 

Rekommendationer om krav och jämförelsekriterier. 

Upprättad av: Motiva (pdf, 102 s), 2020 (uppdaterad 2023) 

Guiden för upphandling av ansvarsfulla måltidstjänster är en heltäckande guide för upphandling av måltidstjänster, som behandlar ämnet med fokus på ekologisk, social, ekonomisk och näringsmässig ansvarsfullhet. 

Upprättad av: Jord- och skogsbruksministeriet (pdf, 96 s), 2021 

Publikationen är avsedd att vara till hjälp för aktörer inom den offentliga sektorn som producerar måltidstjänster och köper livsmedel. Publikationen gagnar också dem som konkurrensutsätter måltidstjänster och måltidsleveranser och skaffar inhyrd personal. I publikationen behandlas också kundkommunikation inom måltidstjänsterna för olika kundgrupper. 

Upprättad av: FCG Finnish Consulting Group Oy och Jord- och skogsbruksministeriet (pdf, 80 s), 2010 (OBS!  Innehållet är delvis föråldrat) 

Läs mer 

Hur ändringarna i livsmedelsmarknadslagen påverkar den offentliga upphandlingen
Rådgivningsenhetens nyhet 11.11.2021

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.