Kontrollera också dina gamla kontrakt

Hur ändringarna i livsmedelsmarknadslagen påverkar den offentliga upphandlingen

Ändringarna i livsmedelsmarknadslagen (1121/2018) trädde i kraft 1.11.2021. Ändringarna baserar sig på EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder (2019/633). Samtidigt utvidgades lagens tillämpningsområde till att gälla leveransavtal för jordbruksprodukter och livsmedel mellan upphandlande enheter och leverantörer.

För de upphandlande enheterna innebär ändringen att de numera vid upphandling av livsmedel och jordbruksprodukter ska iaktta avtalsvillkor och avtalspraxis enligt livsmedelmarknadslagen. De kan avvika från till exempel de allmänna avtalsvillkor som används vid offentlig upphandling och som tidigare ofta har använts vid sådana upphandlingar.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har i samarbete med livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå utarbetat anvisningar om ändringarna och deras konsekvenser för offentliga upphandlingar. Anvisningar från livsmedelsmarknadsombudsmannen finns på ombudsmannens webbplats.

Förändringen kan kräva att de nuvarande kontrakten ändras

Observera att livsmedelsmarknadslagen även tillämpas på de nuvarande upphandlingskontrakten! De upphandlingskontrakt för jordbruksprodukter och livsmedel som konkurrensutsatts innan lagändringarna trädde i kraft, dvs. före 1.11.2021, ska inom en övergångsperiod ändras så att de stämmer överens med den reviderade lagen, dvs. före 1.5.2022, om kontraktet i fråga gäller efter övergångsperioden.

Upphandlingar av livsmedel och jordbruksprodukter som konkurrensutsätts 1.11.2021 eller senare ska konkurrensutsättas i enlighet med den reviderade livsmedelmarknadslagen.

Tillämpningsområdets omfattning

Livsmedelsmarknadslagen ska tillämpas när ett kontrakt gäller livsmedel och jordbruksprodukter. Definitionerna av dessa baserar sig på FEUF, bilaga I. Det är viktigt att notera att begreppen livsmedel och jordbruksprodukter är vidsträckta: de omfattar utöver sedvanliga livsmedel även till exempel levande träd, blomsterlökar, snittblommor osv. Det är även värt att notera att lagen kan tillämpas inom flera sektorer, bland annat inom kommunens tekniska sektor.

Observera också att bestämmelserna i livsmedelmarknadslagen ska tillämpas oberoende av upphandlingens värde. Bestämmelserna tillämpas därför också på upphandling som inte omfattas av upphandlingslagens tillämpningsområde, dvs. små upphandlingar. Detta innebär i sin tur att det vid små upphandlingar som omfattas av tillämpningsområdet är befogat att ingå skriftliga upphandlingskontrakt.

De viktigaste ändringarna i kontrakt och praxis vid livsmedelsupphandling

Fäst vid utarbetandet av upphandlingskontrakt särskild uppmärksamhet vid lagens tvingande bestämmelser om förbjudna avtalsvillkor och avtalsarrangemang (2 a–2 g §). De tvingande bestämmelserna gäller bland annat

  • betalningstider som är längre än en viss tid
  • annulleringar av order med kort varsel
  • ensidiga ändringar av villkoren
  • betalningar som inte är kopplade till försäljningen och
  • kommersiella repressalier i situationer där leverantören utövar sina avtalsenliga eller juridiska rättigheter.

Ombudsmannen övervakar fullgörandet av upphandlingskontrakten

I och med reformen fick livsmedelsmarknadsombudsmannen utökade möjligheter att ingripa mellan upphandlande enheter och varuleverantörer. Utgångspunkten är dock fortfarande att verksamheten frivilligt ska fås att överensstämma med lagens förpliktelser och att tvister ska lösas genom förhandlingar.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen kan ge en anmärkning eller en offentlig varning i anslutning till ett förbjudet förfarande. Dessutom kan ombudsmannen förbjuda att förfarandet fortsätter eller förnyas och hos Marknadsdomstolen ansöka om påförande av påföljdsavgifter för överträdelse av kraven. När det gäller företagshemligheter och tekniska anvisningar bestäms förbuden och påföljdsavgifterna dock i enlighet med lagen om företagshemligheter.

Hur går vi vidare?

Läs mer om ändringarna och deras konsekvenser för offentliga upphandlingar bland rådgivningsenhetens vanliga frågor och anvisningarna från livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå. Eftersom det är fråga om nya förpliktelser för de upphandlande enheterna, redogör rådgivningsenheten tillsammans med livsmedelsmarknadsombudsmannen närmare för innehållet i bestämmelserna om livsmedelsmarknaden och deras förhållande till bestämmelserna om offentlig upphandling.

Vi återkommer också till ämnet i rådgivningsenhetens kommande nyheter, anvisningar och evenemang. Även rådgivningskliniken i november handlar om hur ändringen i livsmedelsmarknadslagen påverkar den offentliga upphandlingen.

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

Servicepost
Ansvarsområden

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.