Sektorspecifika anvisningar

Livsmedel

Ändringarna i livsmedelsmarknadslagen (1121/2018) trädde i kraft 1.11.2021. Ändringarna baserar sig på EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder (2019/633). Samtidigt utvidgades lagens tillämpningsområde till att gälla leveransavtal för jordbruksprodukter och livsmedel mellan upphandlande enheter och leverantörer.

För de upphandlande enheterna innebär ändringen att de numera vid upphandling av livsmedel och jordbruksprodukter ska iaktta avtalsvillkor och avtalspraxis enligt livsmedelmarknadslagen. 

Livsmedelsmarknadslagen ska tillämpas när ett kontrakt gäller livsmedel och jordbruksprodukter. Definitionerna av dessa baserar sig på FEUF, bilaga I. Det är viktigt att notera att begreppen livsmedel och jordbruksprodukter är vidsträckta: de omfattar utöver sedvanliga livsmedel även till exempel levande träd, blomsterlökar, snittblommor osv. Det är även värt att notera att lagen kan tillämpas inom flera sektorer, bland annat inom kommunens tekniska sektor.

Bestämmelserna i livsmedelmarknadslagen ska tillämpas oberoende av upphandlingens värde. Bestämmelserna tillämpas därför också på upphandling som inte omfattas av upphandlingslagens tillämpningsområde, dvs. små upphandlingar.

I anvisningarna nedan redogörs närmare för hur ändringarna i livsmedelsmarknadslagen påverkar offentlig upphandling.

Läs mera

Hur ändringarna i livsmedelsmarknadslagen påverkar den offentliga upphandlingen
Rådgivningsenhetens nyhet 15.11.2021

Servicepost
Ansvarsområden

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.