Försörjningssektorer

Tillämpningsområde

Tillämpas på upphandling som överstiger EU:s tröskelvärden

Försörjningslagen innehåller i stort sett samma förfarandebestämmelser som upphandlingslagen. I försörjningslagen finns dock vissa lättnader i förfarandena jämfört med upphandlingslagen. Till exempel bestämmelserna om förhandlat förfarande och ramavtal är flexiblare jämfört med upphandlingslagen.

Till skillnad från upphandlingslagen innehåller försörjningslagen inga nationella tröskelvärden eller särskilda bestämmelser som tillämpas på nationella upphandlingar. Försörjningslagen tillämpas endast på upphandlingar inom försörjningssektorerna som överstiger EU:s direktivbaserade tröskelvärden. Dessa tröskelvärden är betydligt högre än tröskelvärdena i upphandlingslagen.

Upphandlande enheter

Upphandlande enheter som hör till lagens tillämpningsområde ska vara upphandlande enheter av myndighetskaraktär, såsom statliga och kommunala myndigheter, offentligrättsliga inrättningar och statens affärsverk. Upphandlande enheter är även offentliga företag vilka är enheter som direkt eller indirekt omfattas av en myndighets bestämmande inflytande till följd av ägarförhållande, finansiellt deltagande eller regler som gäller företaget. Enheter som är verksamma med stöd av en särskild rättighet eller en ensamrätt som en myndighet har beviljat är också upphandlande enheter.

Om en enhet hör till någon av de ovan nämnda grupperna och utövar verksamhet som hör till lagens tillämpningsområde, ska den vid upphandling med anknytning till denna verksamhet tillämpa förfaranden enligt försörjningslagen.

Särskild rättighet och ensamrätt

Med särskild rättighet och ensamrätt avses en rättighet som en eller flera enheter med stöd av lag, förordning eller administrativ bestämmelse beviljats för att utöva en verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde så att det avsevärt påverkar andra enheters möjlighet att utöva verksamheten i fråga. Systemansvar enligt naturgasmarknadslagen och elmarknadslagen är exempel på särskild rättighet eller ensamrätt. Särskild rättighet eller ensamrätt inom vattenförsörjningen kan grunda sig på kommunens beslut om godkännande av ett vattentjänstverks verksamhetsområde enligt lagen om vattentjänster.

Om den särskilda rättigheten eller ensamrätten har beviljats i ett förfarande i vilket tillräcklig insyn har säkerställts och där rättigheterna har beviljats utifrån objektiva kriterier, blir rättighetshavarna inte upphandlande enheter inom försörjningssektorerna. När en särskild rättighet eller ensamrätt har beviljats genom ett förfarande som är öppet för insyn och utifrån objektiva kriterier har den privata enhet som beviljats rättigheten konkurrerat med andra leverantörer till den grad att dess egen upphandling inte behöver styras genom försörjningslagstiftningen. Om en upphandlande myndighet eller ett offentligt företag helt innehar en särskild rättighet eller ensamrätt i stället för en privat sammanslutning, ska den upphandlande myndigheten eller det offentliga företaget tillämpa försörjningslagen oavsett karaktären hos förfarandet för beviljande.

Allmänna undantag från tillämpningsområdet i fråga om upphandling

Förutsättningarna för avvikelser från tillämpningsområdet har tolkats restriktivt i rättspraxis. Den upphandlande enheten är skyldig att motivera att en förutsättning föreligger.

Upphandlingsbestämmelserna för försörjningssektorerna tillämpas inte på köp av varor avsedda för återförsäljning, om försäljningen inte är förknippad med ensamrätt och de andra enheterna kan sälja eller hyra ut föremålet för upphandling på samma villkor som de upphandlande enheterna. Andra verksamheter än sådana som särskilt nämns i försörjningslagen omfattas inte av regleringen.

För övrigt motsvarar undantagen från tillämpningsområdet i huvudsak avgränsningen av upphandlingslagens tillämpningsområde.

Upphandling hos företag anknutna till den upphandlande enheten eller samföretag

Med upphandling hos företag anknutna till den upphandlande enheten avses koncernintern upphandling. Detta gäller all upphandling. Ett dotter- eller intresseföretag får tilldelas upphandling utan anbudsförfarande endast om denna enhet har grundats uteslutande som en intern serviceenhet inom koncernen och den inte säljer mer än 20 procent av sina varor, tjänster eller entreprenader till utomstående.

Ett anknutet företag är ett företag vars årliga bokslut sammanställs med de upphandlande enheternas bokslut i enlighet med 6 kap. i bokföringslagen (1336/1997).

Upphandlingar som tilldelas ett samföretag bestående av de upphandlande enheterna omfattas inte heller av lagens tillämpningsområde. Upphandlingen kan av ett samföretag direkt tilldelas en upphandlande enhet som är delägare i samföretaget eller den kan tilldelas av en upphandlande enhet ett sådant samföretag som den är delägare i. Ett ytterligare villkor är att samföretaget har grundats för att den aktuella verksamheten ska bedrivas under en tid av minst tre år och det i samföretagets stiftelseurkund anges att de upphandlande enheter som samföretaget består av ska ingå i företaget under minst samma tid.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.