Gemensamma bestämmelser

Sökande av ändring vid offentlig upphandling

Vid offentlig upphandling kan en part söka ändring i ett beslut eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet genom att föra ärendet till Marknadsdomstolen för behandling.

Besvär kan anföras hos Marknadsdomstolen av:

  • anbudsgivare
  • anbudssökande som lämnat in en anbudsansökan
  • eller någon annan berörd aktör (part).

Föremålet för sökande av ändring är den upphandlande enhetens beslut eller något annat avgörande av den upphandlande enheten i upphandlingsförfarandet som påverkar anbudssökandens eller anbudsgivarens ställning.

Den som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller med något annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan också skriftligt yrka på upphandlingsrättelse hos den upphandlande enheten.

Upphandlingsrättelse kan också göras vid små upphandlingar som inte i övrigt omfattas av upphandlingslagen.

Mallar för besvärsanvisning

Mallarna för anvisningar om upphandlingsrättelse och besvärsanvisning som Rådgivningsenheten för offentlig upphandling utarbetat uppdaterades senast i november 2023. På vår svenska sida finns svensk- och engelskspråkiga mallar.

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.