Upphandlingskontrakt

Avslutande av upphandlingskontrakt

Upphandlingslagen föreskriver inte nämnvärt om avslutande av upphandlingskontrakt. Det är ändå värt att i kontraktet skriva in på vilka villkor det kan avslutas under kontraktsperioden. Ett upphandlingskontrakt kan avslutas genom uppsägning eller hävning.

Uppsägning av upphandlingskontrakt

I upphandlingskontraktet är det värt att ha ett villkor om uppsägning av kontraktet. Uppsägningsvillkoret kan ange att kontraktet kan sägas upp utan särskilda motiveringar inom uppsägningstiden eller att kontraktet kan sägas upp under vissa förutsättningar.

Inom avtalsrätt är uppsägningen av ett avtal en fritt formulerad åtgärd. Det är dock en god idé att i upphandlingskontraktet avtala om uppsägningens form. Det är tillrådligt att alltid göra uppsägningen skriftligt och att bevisligen skicka uppsägningsmeddelandet till den kontaktperson som anges i upphandlingskontraktet.

För uppsägning ska det också avtalas en uppsägningstid. För längre kontrakt som gäller tills vidare är uppsägningstiden i allmänhet längre, till exempel sex månader. För kortare kontrakt kan uppsägningstiden vara kortare. Uppsägningstiden ska gärna stå i proportion till upphandlingskontraktets allmänna varaktighet samt till hur lång tid som krävs för att avsluta kontraktet. Uppsägningstiden börjar löpa från delfåendet av uppsägningsmeddelandet.

I de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling kan det finnas särskilda villkor för uppsägning av kontrakt.

Uppsägning av upphandlingskontrakt i särskilda situationer

I upphandlingslagen finns en särskild paragraf för situationer där den upphandlande enheten enligt lagen har rätt att säga upp upphandlingskontraktet. Den upphandlande enheten kan säga upp kontraktet så att det upphör omedelbart

  • om kontraktet har varit föremål för en väsentlig ändring

Den upphandlande enheten har rätt att ensidigt säga upp upphandlingskontraktet så att det upphör omedelbart, om kontraktet har varit föremål för en sådan väsentlig ändring som avses i 136 § och som enligt den paragrafen skulle ha förutsatt ett nytt upphandlingsförfarande. Om kontraktet till exempel överförs på en tredje part så som avses i 136 § 1 mom. 4 punkten och de grunder för undantag som avses i 2 mom. i den paragrafen inte är tillämpliga, förändras kontraktet i väsentlig grad och blir någonting annat än det ursprungliga upphandlingskontraktet. Den upphandlande enheten har då möjlighet att säga upp det ändrade kontraktet så att det upphör omedelbart och på så vis undgå risken för olaglig direktupphandling.

Motsvarande villkor för att avsluta kontraktet skrivs ofta in i upphandlingskontrakt. Det är dock värt för den upphandlande enheten att beakta att den under kontraktsperioden inte bör gå med på kontraktsändringar som är av väsentlig karaktär.

  • om någon av de obligatoriska uteslutningsgrunderna har gällt leverantören vid tidpunkten för ingående av kontraktet

Den upphandlande enheten kan säga upp kontraktet så att det upphör omedelbart också när någon av de obligatoriska uteslutningsgrunder som anges i 80 § har gällt leverantören vid tidpunkten då upphandlingskontraktet ingicks.

Det viktiga vid praktisk tillämpning av villkoret är hur den upphandlande enheten får kännedom om att den obligatoriska grunden för uteslutning är uppfylld. Det kan till exempel handla om att den upphandlande enheten förfogar över ett gammalt straffregisterutdrag som gäller en anställd hos leverantören och som godkänns inom den nya konkurrensutsättningen utan att något nytt utdrag begärs. Lämpligheten bedöms då utifrån det gamla utdraget trots att den anställda kan ha gjort sig skyldig till ett allvarligt brott efter att det föregående utdraget gavs in till den upphandlande enheten. Ett kontrakt kan således sägas upp om personen i fråga inte uppfyller villkoren enligt upphandlingslagen och den upphandlande enheten får kännedom om detta först senare under kontraktsperioden. Villkoret kräver dock inte att den upphandlande enheten har mera omfattande skyldighet än vanligt att ta reda på förutsättningarna för leverantörens lämplighet, utan förutsättningarna kan bedömas i normalt förfarande och på basis av de uppgifter som lämnats in till den upphandlande enheten.

Om en upphandlande enhet säger upp kontraktet med anledning av att dess avtalspart har lämnat felaktiga uppgifter om obligatoriska uteslutningsgrunder, kan följden bli att avtalsparten enligt allmänna förmögenhetsrättsliga läror blir skyldig att betala ersättning för de skador som upphörandet av kontraktet orsakat den upphandlande enheten.

  • om kontraktet inte borde ha ingåtts med leverantören på grund av att den upphandlande enheten allvarligt åsidosatt skyldigheterna enligt Europeiska unionens grundfördrag och upphandlingsdirektivet enligt vad som konstaterats av Europeiska unionens domstol i ett förfarande i enlighet med artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Den tredje särskilda uppsägningssituationen i lagen är att kontraktet inte borde ha tilldelats leverantören på grund av att Europeiska unionens domstol i ett förfarande i enlighet med artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt konstaterat att den upphandlande enheten allvarligt åsidosatt skyldigheterna enligt Europeiska unionens grundfördrag och upphandlingsdirektivet.

I bakgrunden till bestämmelsen finns EU-domstolens avgörande i målet C-503/04, kommissionen mot Tyskland, enligt vilket en medlemsstat inte kan åberopa till exempel rättssäkerhetsprincipen, principen om skydd för berättigade förväntningar, principen pacta sunt servanda eller rätten till skydd för egendom som grund för att inte följa en dom av EU-domstolen varigenom ett fördragsbrott enligt artikel 226 i EG-fördraget (nuvarande artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) fastställs.

Upphandlingslagen ger alltså den upphandlande enheten rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan – och således utan uppsägningstid – i de situationer som bestäms i lagen oberoende av vad som sägs i upphandlingskontraktet. Det är värt att notera att termen hävning av kontrakt inte används i bestämmelsen. Detta beror på att hävning av ett kontrakt vanligtvis, i synnerhet vid köp av lös egendom, är förenad med skyldighet att återbörda redan fullgjorda prestationer till den del parternas ömsesidiga prestationer kan återbördas. Detta är inte ändamålsenligt i fråga om upphandlingskontrakt.

Vid uppsägning av kontrakt gäller det att beakta att konsekvenserna på ett jämnt sätt riktas till parternas motsvarande ouppfyllda förpliktelser, även om parternas praktiska uppfyllande av kontraktsförpliktelserna sker på olika sidor om uppsägningstidpunkten.

Hävning av upphandlingskontrakt

Hävning av kontraktet kommer i allmänhet i fråga när det gäller ett väsentligt, allvarligt kontraktsbrott. I upphandlingskontraktet är det därför tillrådligt att skriva in under vilka omständigheter kontraktet kan hävas.

I allmänhet fastställs ingen särskild tidsfrist för hävning av upphandlingskontraktet, men också det kan avtalas i kontraktet.

I de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling (JYSE2014) har de situationer där hävning av kontrakt kommer i fråga beaktats. De finns i punkt 12.7 i JYSE 2014 Varor och i punkt 13.6 i JYSE 2014 Tjänster.

Läs mer

Mer på webben

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.