Kommissionens webbtjänst för ESPD-formulär avvecklades

Kommissionens officiella tjänst för elektronisk ifyllning av ESPD-formulär avslutade sin verksamhet den 2 maj 2019.  Kommissionen lanserade tjänsten som ett stöd för medlemsstaterna vid införandet av den elektroniska ESPD-skyldigheten. Nu avslutar kommissionen förvaltningen av den temporära tjänsten.

Den fortsatta användningen av ESPD-formulär

Den upphandlande enheten bör fästa uppmärksamhet vid hur ESPD-formuläret ska användas i fortsättningen. Formuläret ska alltså fortfarande användas i enlighet med 87 § i upphandlingslagen, men den ska fyllas i på ett annat sätt. Vid upphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdena ska ESPD-formuläret i enlighet med upphandlingslagen i regel användas i elektronisk form. ESPD kan användas elektroniskt bland annat i docx- eller pdf-format, som xml-fil via kommissionens tjänst eller integrerat i ett elektroniskt konkurrensutsättningssystem.

Det här betyder till exempel att formuläret kan fyllas i på förhand och skickas in för ifyllning via elektroniska kommunikationsmedel. Lagen förutsätter inte något bestämt elektroniskt format på formuläret.

Vissa kommersiella konkurrensutsättningssystem och portaler har redan en integrerad tjänst för ESPD-formulär. De upphandlande enheterna kan använda sig av sådana integrerade ESPD-formulär. I sådana fall lönar det sig att försäkra sig om att tjänsten fungerar i enlighet med ESPD-kraven som finns i upphandlingslagen.

I de system som inte har ESPD-formuläret integrerat direkt i systemet kan den upphandlande enheten i fortsättningen använda sig av till exempel .docx-formatet av ESPD-formuläret. Då ett .docx-format av formuläret används ska ett förhandsifyllt ESPD-dokument bifogas som en del av materialet för anbudsförfrågan. Den som tillhandahåller tjänsten fyller i och lämnar in ESPD-formuläret som en del av sitt eget anbudsmaterial. Den upphandlande enheten kan också skapa ett pdf-formulär utgående från .docx-versionen av ESPD-dokumentet, som sedan fylls i.

Pågående upphandlingsprocesser i övergångsskedet

Om den upphandlande enheten har en pågående upphandlingsprocess i ESPD-tjänstens övergångsskede, och inte har tillgång till kommersiella tjänster med integrerad ESPD, rekommenderar kommissionen att man utnyttjar ett annat medlemslands ESPD-tjänster för att slutföra upphandlingsprocessen i fråga. Följande länders tjänster är nästan likadana som kommissionens tidigare tjänst:

En finländsk upphandlande enhet har dock skyldighet att själv försäkra sig om att den tjänst som används uppfyller kraven i upphandlingslagen (1397/2016).

Mer information om ämnet på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/espd_en

Standardblanketten finns i Word-format på HILMA:s webbplats: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/news/espd_ohjeita

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats