Gemensamma bestämmelser

Sökande av ändring

Vid offentlig upphandling kan en part söka ändring i ett beslut eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet genom att föra ärendet till Marknadsdomstolen för behandling. Ett beslut kan överklagas hos Marknadsdomstolen av en anbudsgivare, av den som har lämnat in en anbudsansökan eller av någon annan som ärendet gäller.

Den som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller med något annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan också skriftligt yrka på upphandlingsrättelse hos den upphandlande enheten. Upphandlingsrättelse kan också göras vid små upphandlingar som inte i övrigt omfattas av upphandlingslagen.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har uppdaterat besvärsanvisningsmallarna

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) (FINLEX), dvs. förvaltningsprocesslagen, trädde i kraft 1.1.2020. Förvaltningsprocesslagen gäller rättegångsförfarandet i bland annat förvaltningsdomstolarna och Marknadsdomstolen. Samtidigt trädde också en ändring av förvaltningslagen i kraft. Den nya lagstiftningen kräver ändringar i de besvärsanvisningar som ska fogas till upphandlingsbeslut. Bland annat ska besvärsanvisningarna i fortsättningen innehålla ett omnämnande om den rättegångsavgift som Marknadsdomstolen tar ut.

I rådgivningsenhetens allmänna anvisning för upphandlingsrättelse och besvärsanvisning samt anvisning för upphandlingsrättelse och besvärsanvisning för försörjningssektorerna har gjorts de preciseringar som lagen kräver.

Lagändringarna kring årsskiftet 2019–2020 påverkar inte de besvärsanvisningar som ska fogas till små upphandlingar.

I besvärsanvisningsmallarna har man beaktat att Marknadsdomstolen flyttar till tillfälliga lokaler. Den nya post- och besöksadressen är från 27.12.2021 Sörnäsgatan 1, 00580 Helsingfors. Marknadsdomstolen verkar på sin nya adress i uppskattningsvis ett och ett halvt år. Med undantag av den nya adressen förblir Marknadsdomstolens övriga kontaktuppgifter oförändrade. Flyttningen påverkar inte heller registraturens eller kundservicens öppettider.

Uppdateringarna av bilagorna (nedan) har gjorts i november 2021.

Obs!
Om du fattar ett upphandlingsbeslut 25.11–23.12.2021 och delger det med anvisningar om sökande av ändring före 27.12.2021, ändra då Marknadsdomstolens adress i formuläret till Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.