Hoppa till huvudinnehåll
Gemensamma bestämmelser

Sökande av ändring

En part kan söka ändring i ett beslut eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet som gäller offentlig upphandling genom att föra ärendet till marknadsdomstolen för behandling. Ett beslut kan överklagas hos marknadsdomstolen av en anbudsgivare, av en anbudssökande som har inlämnat en anbudsansökan eller av någon annan som ärendet gäller.

Den som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller med något annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan också skriftligt yrka på upphandlingsrättelse hos den upphandlande enheten. Upphandlingsrättelse kan också göras vid små upphandlingar som inte i övrigt omfattas av upphandlingslagen.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har uppdaterat besvärsanvisningsmallarna

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) (FINLEX), dvs. förvaltningsprocesslagen trädde i kraft 1.1.2020. Förvaltningsprocesslagen gäller rättegångsförfarandet i bland annat förvaltningsdomstolarna och marknadsdomstolen. Samtidigt trädde också en ändring av förvaltningslagen i kraft. Den nya lagstiftningen kräver ändringar i de besvärsanvisningar som ska fogas till upphandlingsbeslut. Bland annat ska besvärsanvisningarna i fortsättningen innehålla ett omnämnande om den rättegångsavgift som marknadsdomstolen tar ut.

I rådgivningsenhetens allmänna anvisning för upphandlingsrättelse och besvärsanvisning samt anvisning för upphandlingsrättelse och besvärsanvisning för försörjningssektorerna har gjorts de preciseringar som lagen kräver.

Lagändringarna kring årsskiftet 2019–2020 påverkar inte de besvärsanvisningar som ska fogas till små upphandlingar.

Uppdateringarna av bilagorna (nedan) har gjorts i januari 2020.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

tags