Gemensamma bestämmelser

Sökande av ändring

Vid offentlig upphandling kan en part söka ändring i ett beslut eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet genom att föra ärendet till Marknadsdomstolen för behandling. Ett beslut kan överklagas hos Marknadsdomstolen av en anbudsgivare, av den som har lämnat in en anbudsansökan eller av någon annan som ärendet gäller.

Den som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller med något annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan också skriftligt yrka på upphandlingsrättelse hos den upphandlande enheten. Upphandlingsrättelse kan också göras vid små upphandlingar som inte i övrigt omfattas av upphandlingslagen.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.