Annonsering om upphandlingar

HILMAs upphandlingsstatistik för 2021 publicerad

Hansel har publicerat centrala statistiska uppgifter om de upphandlingsannonser som publicerades i HILMA år 2021.

Ungefär hälften av upphandlingsannonserna kommer från kommuner, samkommuner och andra myndigheter på regional nivå

Kommunerna publicerade drygt 7 100 upphandlingsannonser och samkommunerna drygt 3 000 upphandlingsannonser. Sammanlagt under året publicerades 19 076 annonser i HILMA.

Jämfört med 2020 ökade antalet publicerade annonser med cirka tio procent.

Över hälften av upphandlingsannonserna översteg EU:s tröskelvärden. Antalet annonser om upphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdet i förhållande till dem om nationella upphandlingar förklaras av att det publiceras en annons i efterhand om upphandlingar som överskrider EU-tröskelvärdena.

Mest annonser om tjänsteupphandlingar

Specificerat enligt upphandlingstyp publicerades det år 2021 mest annonser om tjänsteupphandlingar. Totalt 50 procent av alla annonser gällde tjänster.

Annonserna om varuupphandlingar uppgick till 27 procent och om byggentreprenader till 23 procent.

Närmare uppgifter om statistiken finns i materialet som publicerats i Hilma (https://www.hankintailmoitukset.fi, på finska)

HILMA är en avgiftsfri elektronisk annonseringskanal där de upphandlande enheterna publicerar annonser om offentliga upphandlingar. HILMA upprätthålls av Finansministeriet och förvaltas av Hansel Ab.