Sammandrag av rättsfall

HFD preciserade EUD:s tolkning av avgörandet om Fastweb

I högsta förvaltningsdomstolens (HFD) beslut HFD 2018:126 var det fråga om innehållet i en annons om direktupphandling och besvärstiden i fallet. Enligt HFD ska den upphandlande enheten i annonsen om direktupphandling klart och entydigt beskriva grunderna för direktupphandling. När beskrivningen har gjorts noggrant kan de berörda parterna överväga om de vill anföra besvär inom den lagstadgade besvärstiden på 14 dagar.

HFD konstaterar att domstolen först ska pröva förutsättningarna för en besvärsprocess och, om besvären kommit in för sent, ska de lämnas utan prövning utan att ärendet bedöms materiellt.

Bakgrund

I fallet hade en yrkeshögskola fattat ett beslut om direktupphandling av ett webbläsarbaserat koncept för undervisningsplanering och för anslutning till ett utvecklarkonsortium. Yrkeshögskolan meddelade om beslutet med en annons om direktupphandling.

Enligt den gamla upphandlingslagen får den upphandlande enheten vid direktupphandling som överstiger EU:s tröskelvärden efter upphandlingsbeslutet, innan upphandlingskontraktet sluts, sända en annons om direktupphandlingen för publicering. Besvärstiden för ärendet var 14 dagar.

Besvär över beslutet anfördes av ett bolag på marknaden. Den ändringssökandes besvär lämnades in hos marknadsdomstolen efter att besvärstiden löpt ut.

Behandlingen av ärendet i marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen prövade först huruvida besvären hade kommit in i tid. Domstolen konstaterade att besvären inte hade anförts inom den lagstadgade tidsfristen på 14 dagar. Marknadsdomstolen jämförde dock fallet med EUD:s Fastweb-dom enligt vilken besvärsinstansen ska granska om den upphandlande enheten har bedömt förutsättningarna för direktupphandling tillräckligt noggrant.

Enligt Fastweb-domen följs en besvärstid på sex månader i stället för 14 dagar om besvärsmyndigheten konstaterar att tillräcklig noggrannhet inte har följts. Det är den upphandlande enheten som  har skyldighet att bevisa att noggrannhet följts.

Den upphandlande enheten hade på egen hand utrett förutsättningarna och marknaden för direktupphandling på många sätt. Eftersom den upphandlande enheten vid utredningsarbetet inte hade exempelvis anlitat externa rådgivare eller fört förhandlingar med leverantörer på marknaden, ansåg marknadsdomstolen dock att enheten inte hade utrett förutsättningarna för direktupphandling tillräckligt omsorgsfullt.

Marknadsdomstolen konstaterade att besvärstiden i ärendet var sex månader. Besvären hade således anförts i tid och skulle prövas. Utgående från de utredningar som marknadsdomstolen fått konstaterade domstolen att den upphandlande enheten i ärendet hade förfarit i strid med de rättsregler som gäller offentlig upphandling. Marknadsdomstolen upphävde upphandlingsbeslutet och beslöt att den upphandlande enheten vid vite inte fick ingå upphandlingskontrakt. Domstolen ålade också enheten att betala den ändringssökandes rättegångskostnader.

Handläggning av ärendet i högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) prövade ärendet.

HFD påminde om att en annons om direktupphandling enligt dåvarande lagstiftning (EU) ska innehålla

  • den upphandlande myndighetens namn och kontaktinformation
  • en beskrivning av föremålet för upphandlingskontraktet
  • en motivering av den upphandlande myndighetens beslut att tilldela kontraktet utan föregående offentliggörande av en annons om offentlig upphandling i Europeiska unionens officiella tidning.
  • namn på och kontaktinformation till den ekonomiska aktör som tilldelats kontraktet enligt tilldelningsbeslutet
  • vid behov andra uppgifter som den upphandlande myndigheten eventuellt anser vara användbara.

För det första ansåg HFD utgående från de utredningar domstolen fått att den upphandlande enheten hade fyllt i ovan nämnda uppgifter i formuläret för annons om direktupphandling.  Av annonsen framgick tillräckligt klart och entydigt vad som var orsakerna till direktupphandlingen. Motiveringen hade varit tillräcklig för att de berörda parterna hade kunnat bedöma sitt besvärsintresse inom upphandlingslagens besvärstid 14 dagar.

HFD bedömde därefter huruvida besvären hade anförts inom besvärstiden och konstaterade att de hade kommit in till marknadsdomstolen först efter att besvärstiden löpt ut. Marknadsdomstolen skulle alltså inte ha prövat besvären.

Som slutresultat upphävde och undanröjde högsta förvaltningsdomstolen marknadsdomstolens beslut. Den ursprungliga ändringssökanden ålades att betala den upphandlande enhetens rättegångskostnader.

HFD:s ståndpunkt gör rättspraxis tydligare

I det aktuella fallet citerade både parterna och domstolarna EUD:s rättsfall om Fastweb där EUD slog fast att direktupphandling ska motiveras omsorgsfullt i en frivillig annons om direktupphandling för att besvärstiden på 14 dagar ska kunna tillämpas.

HFD:s ståndpunkt förtydligar de direktiv i Fastweb-ärendet som eventuellt är något oklara. Enligt HFD har en annons om direktupphandling gjorts korrekt när den upphandlande enheten i den har skrivit de uppgifter som fastställs i lagen klart och entydigt. Med Fastweb-ärendet avses EUD:s avgörande 11.9.2014 i mål C-19/13.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har gjort ett sammandrag av rättsfall kring Fastweb-ärendet (på finska).

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.