JHNY Gästkolumnist: Anu Tirkkonen 21.11.2022

Sysselsättning genom upphandling ökar hållbarheten

Under denna regeringsperiod har man fokuserat särskilt på den offentliga upphandlingens verkningsfullhet och hållbarhet. Jag tycker det är viktigt att man förväntar sig mer av offentlig upphandling än bara att få det förmånligaste priset för en tjänst eller produkt. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är allt oftare ett krav inom offentlig upphandling.

Ett sätt att öka den sociala hållbarheten är att tillämpa sysselsättningsvillkoret i upphandlingarna.

Sysselsättningsvillkoret främjar sysselsättningen av personer med en svag ställning på arbetsmarknaden

Sysselsättningsvillkoret innebär i korthet att en offentlig aktör fogar ett villkor om sysselsättning till sin anbudsförfrågan och sitt upphandlingskontrakt.

Sysselsättningsvillkoret främjar sysselsättningen av personer med en svag ställning på arbetsmarknaden. I en svag ställning är till exempel långtidsarbetslösa personer.

Sysselsättningsvillkoret kan tillämpas i olika upphandlingar och upphandlingsförfaranden.

I september 2022 kartlade jag genom en enkät hurdant stöd kommunerna skulle behöva för att börja tillämpa och etablera sysselsättningsvillkoret.

Några saker lyftes fram i svaren:

  1. Upphandlingsexperterna önskade hjälp med att formulera, följa upp och rapportera sysselsättningsvillkoret.
  1. Man ville också höra andra aktörers erfarenheter och lärdomar.

Utifrån svaren kan jag med glädje konstatera att cirka 30 kommuner i Finland redan tillämpar sysselsättningsvillkoret. Dessutom står mer än 20 kommuner i beråd att tillämpa villkoret år 2023 eller senare.

Vi hoppas att också er upphandlande enhet hör till dessa eftersom sysselsättning genom upphandling lönar sig.

Styrka genom nätverken

Vi har dess bättre kunnat svara på frågorna som kommunerna tagit upp genom nätverket som drivs av Kommunförbundet och som ingår i Arbets- och näringsministeriets program för att påskynda sysselsättningen genom upphandling. Samarbetsnätverket har vuxit på sistone och har i dagens läge över 250 medlemmar från olika organisationer.

Expertinläggen under nätverksmötena (på Teams) har bidragit med brett bakgrundsmaterial. Vi har fått ta del av erfarenheter och synpunkter om bland annat sysselsättning genom upphandling och arbetslagstiftningen, ofta ställda frågor om sysselsättning genom upphandling samt vad upphandlingslagen säger om tillämpningen av sysselsättningsvillkoret. Upphandlingsexperterna i de olika stora kommunerna i samarbetsnätverket har alltså belyst sina mångskiftande sätt att använda sysselsättningsvillkoret. Dessutom har vi fått ta del av företagarnas synpunkter.

Dialogen är livlig under samarbetsforumets möten och deltagarna lär känna varandra. – Kom med!

Flera sätt att tillämpa sysselsättningsvillkoret 

Sysselsättningsvillkoret upplevs ofta som svårt, men jag vill framhäva att formuleringen av sysselsättningsvillkoret är mycket mindre komplicerat än det verkar. Det finns inte något givet sätt att formulera sysselsättningsvillkoret. Varje upphandlande enhet kan välja den modell som passar bäst för dem.

Vissa kommuner tillämpar den så kallade procentmodellen för sysselsättningsvillkoret, det vill säga att till exempel tre procent av upphandlingens värde måste användas till sysselsättning av långtidsarbetslösa. Medan andra kommuner formulerar villkoret så att serviceproducenten förbinder sig genom kontraktet att under en tidsbegränsad avtalsperiod sysselsätta till exempel två arbetslösa arbetssökande i en viss målgrupp i minst åtta månader (minst 20 timmar i veckan).

Sysselsättning genom upphandling är alltså ett beaktansvärt sätt att hitta nya arbetstillfällen på den öppna arbetsmarknaden.

För att etablera och integrera tillämpningen av sysselsättningsvillkoret som en del av upphandlingens sociala hållbarhet och ett verktyg i främjandet av sysselsättningen har vi en ny elektronisk handbok under beredning. Handboken förväntas bli klar i början av 2023.

Anu Tirkkonen är projektchef vid Kommunförbundet för programmet för påskyndande av sysselsättning genom upphandling

Läs mer

Kommunförbundets webbplats

Mer på webben

Inläggen på gästbloggen är skrivna av medlemmar i våra nätverk. Texterna representerar skribenternas egna åsikter.