Hoppa till huvudinnehåll
Upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster

Upphandlingsförfarande

Konkurrensutsättning vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster sker genom ett förfarande som följer upphandlingslagens allmänna principer. Vid förfarandet ska öppenhet, jämlik och icke-diskriminerande behandling av anbudssökande och anbudsgivare samt relativitet beaktas i de krav som ställs.

Vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster har den upphandlande enheten en omfattande prövningsrätt att bestämma vilket förfarande den vill använda vid konkurrensutsättning av en upphandling. Om en upphandlande enhet så önskar kan den använda likadana förfaranden som vid upphandling som överstiger EU:s tröskelvärden, anpassa dem eller använda nationella förfaranden enligt 2007 års upphandlingslag.

En upphandlande enhet kan också använda ett förfarande som den själv har fastställt. Som exempel kan nämnas ett förfarande som innefattar förhandlingar och är vidare än ett egentligt förhandlat förfarande, eller ett system som bygger på ett leverantörsregister som avses i den föreslagna försörjningslagen.

Vid valet och fastställandet av förfarande ska det beaktas att förfarandet inte får stå i strid med de principer som avses i 3 § i upphandlingslagen till exempel så att förfarandet tydligt diskriminerar några leverantörer eller hindrar dem från att delta i upphandlingsförfarandet. Den upphandlande enheten kan dock genomföra upphandlingsförfarandet vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster enligt betydligt enklare och smidigare bestämmelser än vid upphandling som överstiger EU:s tröskelvärden.

Beskrivning av upphandlingsförfarandet

Eftersom lagen inte fastställer vilket förfarande som ska användas vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster, ska den upphandlande enheten i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan beskriva det upphandlingsförfarande som används. Beskrivningen bör presenteras så att leverantörerna utifrån den kan förutse upphandlingsförfarandets art och förlopp och vet vilken roll de själva har inom förfarandet.

I beskrivningen ska den upphandlande enheten redogöra för upphandlingsförfarandet i dess helhet. Det är värt att nämna till exempel om förfarandet omfattar förhandlingsomgångar eller begränsning av antalet anbudsgivare, i vilket skede anbudsgivaren väntas skicka dokumenten eller anbudet till den upphandlande enheten och hurdana krav förfarandet allmänt taget innefattar.

Direktupphandling

Grunderna för direktupphandling vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster är med ett undantag desamma som vid upphandling av varor och tjänster som överstiger EU:s tröskelvärden. De beskrivs i detalj på vår webbplats under EU-upphandlingsförfaranden.

Direktupphandling bör inte användas som det huvudsakliga upphandlingsförfarandet.

Särskild paragraf om direktupphandling av social- och hälsovårdstjänster

Den upphandlande enheten får använda direktupphandling i enskilda fall vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster, om det med hänsyn till tryggandet av ett för klienten betydelsefullt vård- eller klientförhållande skulle vara uppenbart oskäligt eller särskilt oändamålsenligt att ordna ett anbudsförfarande eller byta tjänsteleverantör.

  • Kan användas endast vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster
  • Avsedd att begränsas till särskilda och exceptionella situationer
  • Möjlig endast i enskilda fall och därför ska förutsättningarna för användningen av förfarandet prövas och motiveras separat för varje patient eller klient
  • Med tryggande av ett för klienten betydande vård- eller klientförhållande avses framför allt att ett långvarigt klientförhållande fortgår i en situation där den tidigare kontraktsperioden går ut och tjänsterna konkurrensutsätts på nytt. Det är då möjligt att förlänga ett enskilt klient- eller vårdförhållande, vilket med hänsyn till klientens livssituation eller av andra personliga skäl är av speciell betydelse för klienten.
  • Till exempel kan boendeservicen för en äldre person, en svårt sjuk person eller en person med utvecklingsstörning fortsätta som förut. En särskild direktupphandling är möjlig utgående från det som står ovan till exempel i fråga om tjänsteupphandling som gäller placering av barn av barnskyddsskäl eller serviceboende för äldre.
tags