JHNY Gästkolumnist: Jussi Kauppila 28.10.2022

Genuin dialog viktig vid planering av upphandling av avfallstransporter

Med vissa undantag är det kommunens uppgift att ordna fastighetsvis avfallstransport. Avfallstransporten är en viktig basservice med tanke på skyddet av hälsan och miljön och den ska fungera under alla förhållanden. Därför måste kommunen vid upphandling av avfallstransporttjänster se till att entreprenaderna fördelas på fler än ett företag och att det bland dem finns företag av alla storlekar.

För att detta ska kunna ske måste kommunen känna till transportföretagen inom sitt område och deras beredskap att delta i kommande konkurrensutsättningar. En marknadsdialog är det rätta redskapet här.

Avfallslagen kräver marknadsundersökning och delning av transportentreprenader

Enligt 36 § i den reviderade avfallslagen ska kommunen göra en marknadsundersökning i samband med upphandlingen av transporttjänster och planera sin upphandling så att också små och medelstora företag har möjlighet att delta i anbudsförfaranden. Enligt lagrummet ska kommunen konkurrensutsätta transportupphandlingarna i delar. Här är regleringen i avfallslagen strängare än den i den allmänna upphandlingslagstiftningen.

Med hjälp av en omsorgsfull marknadsundersökning kan kommunen planera upphandlingarna så att kraven i avfallslagen uppfylls. – Men vad innebär det i praktiken?

Marknadsundersökningen görs före det egentliga upphandlingsförfarandet och genomförs av den upphandlande enheten, i detta fall det kommunala avfallsverket. Genom marknadsundersökningen får kommunen information om potentiella anbudsgivare.

Den upphandlande enheten har redan utgående från lagstiftningen och avfallshanteringsföreskrifterna åtminstone en preliminär uppfattning om efterfrågan på marknaden, dvs. hurdana avfallstransporttjänster som behövs inom olika områden och i vilken omfattning.

Den andra hälften av marknadsundersökningen är en utredning av utbudet:

  • Hur många och vilka typer av transportföretag finns det i området?
  • Vilka tjänster erbjuder de eller vill de erbjuda i fortsättningen?
  • Vilka möjligheter har de att delta i framtida konkurrensutsättningar?
  • Vilka önskemål har de när det gäller delning av entreprenader?

Via marknadsdialogen engageras företagen i planeringen av transportentreprenader

Bäst får du information om företag och deras tjänster med hjälp av en marknadsdialog. Du kan ordna din marknadsdialog på flera olika sätt. Till exempel är en workshop ett bra sätt att informera företagen om avfallsverkets preliminära planer. Det viktigaste är dock att du genuint tar med företagen i planeringen av upphandlingen. På så sätt undviker du de största fallgroparna vid planeringen av transportentreprenaderna. De kan i upphandlingsförfarandet till exempel leda till att du får betydligt färre anbud än väntat. Kom ihåg att företagen också har mycket information om särdragen i ert område.

Den upphandlande enhetens och företagens gemensamma sammankomster är alltså viktiga med tanke på upphandlingsplaneringen, men de ger – tyvärr – inte alltid nödvändigtvis den upphandlande enheten exakt företagsspecifik information.

Enligt vad jag hört kommer företagen till workshoppar och andra gemensamma sammankomster närmast för att kontrollera att den upphandlande enhetens planer inte utesluter det egna företagets anbud. I konkurrenters närvaro talas det inte mycket om egna önskemål och beredskap att delta. Därför lönar det sig ofta för den upphandlande enheten att komplettera marknadsdialogen med enskilda möten med företagen. På så sätt får den upphandlande enheten en exakt bild av utbudet på marknaden, vilket möjliggör en noggrannare planering av entreprenaderna.

Nya anvisningar under beredning

Vid Miljöministeriet har vi tillsammans med Kierivä Oy tagit fram material om god praxis vid konkurrensutsättning av avfallstransporter. Under hösten har vi också under en rundresa i landskapen och på våra webbevenemang samlat in kommentarer från fältet om det material som avfallsverken och företagarna tillsammans har sammanställt. Vi kommer att bearbeta detta material till en guide, som vi publicerar ännu under 2022.

Innan guiden publiceras ordnas det dock ytterligare ett samlande webbevenemang 8.11.2022 (på finska). Jag uppmuntrar alla avfallsverk och transportföretag att anmäla sig till evenemanget senast 7.11 på morgonen!

Jussi Kauppila är regeringssekreterare vid Miljöministeriet
 

Inläggen på gästbloggen är skrivna av medlemmar i våra nätverk. Texterna representerar skribenternas egna åsikter.