Rådgivningsenhetens utredning

Tvåspråkiga upphandlingar kräver att Hilma utvecklas

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling gjorde i början av 2021 en utredning om problemen kring tvåspråkiga upphandlingar. Av utredningen framgick bland annat att de upphandlande enheterna upplevde de nuvarande språkalternativen i Hilma-annonserna som alltför restriktiva.

Baserar sig på enkätundersökningar

Utredningen baserar sig på två riksomfattande webbenkäter som skickades ut i slutet av 2020. Den ena enkäten riktades till upphandlande enheter och den andra till anbudsgivare. Utredningen baserar sig dessutom på kundfrågor som ställts till upphandlingsexperterna vid rådgivningsenheten.

Problem som de upphandlande enheterna upplevt

Enligt enkäten handlar de upphandlande enheternas största problem om språket i Hilma-annonserna. Var tredje upphandlande enhet som har gjort nationella upphandlingar har ofta ett behov av att publicera nationella upphandlingsannonser på engelska. För närvarande är detta dock inte möjligt enligt upphandlingslagen eller Hilma.

I genomsnitt vill var sjätte upphandlande enhet som har gjort upphandlingar som överstiger tröskelvärdena publicera två språkversioner av samma annons i Hilma. Det går för närvarande inte i Hilma. Behovet verkar alltså inte vara omfattande. De som angav att det fanns ett behov av olika språkversioner var nästan utan undantag tvåspråkiga kommuner eller statliga myndigheter. Detta innebär att tvåspråkiga upphandlande myndigheter i nuläget försätts i en situation där de inte kan iaktta språklagens skyldigheter att upprätta upphandlingsdokument på både finska och svenska.

Problem som anbudsgivarna upplevt

Anbudsgivarna ser inga betydande problem när det gäller tvåspråkigheten i den nuvarande upphandlingssituationen. Utgående från svaren uteblir anbudsgivare ytterst sällan från konkurrensutsättningen endast på grund av att upphandlingsdokumenten är enspråkiga. Det språk som de upphandlande enheterna kräver att anbuden utarbetas på är något oftare en hämmande faktor, men detta är sällan fallet. Av de anbudsgivare som besvarade enkäten angav ingen att bestämmelserna i upphandlingslagen skulle hindra anbudsgivaren från att åtnjuta sina rättigheter enligt språklagen.

Rådgivningsenhetens rekommendationer

Utredningen innehåller fyra rekommendationer för att utveckla upphandlingslagstiftningen. På basis av utredningen rekommenderar rådgivningsenheten att man tar i bruk flera språkversioner för annonserna. Dessutom rekommenderas det att man vid nationella upphandlingar möjliggör åtminstone upphandlingsannonser på engelska.

I enkäterna förhöll sig både de upphandlande enheterna och anbudsgivarna negativt till att det i upphandlingslagstiftningen skulle föreskrivas om obligatorisk tvåspråkighet vid upphandlingsförfaranden. Av den orsaken ger rådgivningsenheten inte några rekommendationer om att utöka den tvingande lagstiftningen.

Regeringens mål är att främja tvåspråkiga upphandlingar

Rådgivningsenhetens utredning hänför sig till regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering, enligt vilket regeringen förbinder sig att främja tvåspråkiga upphandlingar. Utredningen var ett samarbete på initiativ av Arbets- och näringsministeriet. Ministeriet använder resultaten från utredningen i arbetet med att utveckla upphandlingslagstiftningen.

Ladda ner utredningen här

Den avgiftsfria e-publikationen Kaksikielisten hankintojen ongelmakohdat ongelmakohdatmed svenskt referat, kan laddas ner i Kommunförbundets publikationsbank. Se också rådgivningsenhetens rekommendationer på svenska.

 

Tilläggsuppgifter:

  • Jurist Jonna Törnroos, utredningens författare, tel. +358 40 5667 770, Jonna.Tornroos[at]Kommunforbundet.fi (inte under tiden 25.-26.2.2021)
  • Ledande jurist Katariina Huikko, rådgivningsenhetens dragare, tel. +358 50 566 4327, Katariina.Huikko[at] Kommunforbundet.fi