Hoppa till huvudinnehåll
Kommissionens meddelande

Anbudsgivare från tredjeländer på EU:s upphandlingsmarknad

I meddelandet som Europeiska kommissionen publicerade i juli 2019 (Guidance on the participation of third-country bidders and goods in the EU procurement market) ges anvisningar som gäller anbudsgivare från tredjeländer på EU:s upphandlingsmarknad.

Med tredjeländer avses länder som ligger utanför EU:s inre marknadsområde samt sådana länder som EU inte har ingått frihandelsavtal med (såsom GPA och FTA). Anbudsgivare från andra länder än EU:s medlemsländer är inte alltid bundna av lika strikta lagar som aktörer i EU-länder när det kommer till t.ex.  arbetsrätt, miljö och säkerhet. I meddelandet påminner man de upphandlande enheterna om vilka redskap upphandlingsdirektiven ger för att anbudsgivare inom och utanför EU ska ha likvärdiga spelregler i anbudsförfarandet och för att det ska vara möjligt att genomföra högkvalitativa upphandlingar.

Meddelandet består av fyra delar:

  • Marknadstillträde för anbudsgivare från tredjeländer. I meddelandet slås det fast vilka länders anbudsgivare som har tillträde till EU:s upphandlingsmarknad, det vill säga vilka länder som har skrivit under avtal med EU om internationell eller bilateral frihandel. Övriga utländska anbudsgivare har inte tillträde till EU:s upphandlingsmarknad. Därmed behöver de upphandlande enheterna i medlemsstaterna inte beakta dem i anbudsförfarandet. I meddelandet konstateras också att medlemsstaterna kan begränsa tillträdet till marknaden vid försvars- och säkerhetsupphandlingar.
     
  • Onormalt låga anbud. Kommissionen påminner de upphandlande enheterna om att de kan be om en redogörelse för anbud som har ett anmärkningsvärt lågt pris. I meddelandet behandlas identifiering, redogörelse och bedömning av onormalt låga anbud. I dokumentet finns bland annat en lista med frågor som de upphandlande enheterna kan ställa till anbudsgivarna då de ber om en redogörelse.
     
  • Kvalitetskrav. Med höga krav på kvaliteten kan man effektivera upphandlingarnas verkningar. Med hjälp av tydligt specificerade kvalitetskrav garanterar man att anbudsgivarna är bundna av samma krav. På det viset har de likadana möjligheter att lyckas i anbudsförfarandet oavsett varifrån de kommer. I meddelandet ges konkreta exempel på hur de upphandlande enheterna kan göra strategiska upphandlingar och beakta mål som gäller innovationer, samhälleligt ansvar och miljöfrågor.
     
  • Kommissionens praktiska tips. Kommissionen påminner de upphandlande enheterna om den hjälp som kommissionen erbjuder. Man kan be kommissionen om hjälp till exempel i omfattande infrastrukturupphandlingar som genomförs med så kallat förhandsbedömningsförfarande.

Meddelandet är en del av kommissionens nya paket för hälsosam konkurrens, hög kvalitet och jämlika verksamhetsförutsättningar inom offentliga upphandlingar. Det är också den första åtgärden i anslutning till meddelandet om relationerna mellan EU och Kina, som godkändes i mars 2019.  EU:s mål är ekonomiska relationer som är mera balanserade och ömsesidiga än tidigare.

Meddelandena är betänkanden som kommissionen ger på basis av sin initiativrätt, i vilka kommissionen tar ställning till aktuella ämnen. Meddelandet har ingen direkt rättsverkan på medlemsländerna. Dokumentet ger dock de upphandlande enheterna riktlinjer för hur man kan agera i olika situationer.

 

Läs mer

Mer på webben

På rådgivningsenhetens webbplats