Välkommen till Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ger upphandlande enheter enligt upphandlingslagen service i frågor som gäller offentlig upphandling. Vi fokuserar i synnerhet på tillämpningen av upphandlingslagen. 

Rådgivningsenheten svarar för webbplatserna hankinnat.fi och upphandling.fi. Webbtjänsten är avgiftsfri och är Finlands mest omfattande databank för offentlig upphandling.

EU-tröskelvärdena ändrades 1.1.2022

Kommissionen uppdaterar tröskelvärdena vartannat år genom Europeiska kommissionens delegerade förordningar.

lateral-image-left

Hur ändringarna i livsmedelsmarknadslagen påverkar den offentliga upphandlingen

Ändringarna i livsmedelsmarknadslagen trädde i kraft 1.11.2021. Samtidigt utvidgades lagens tillämpningsområde till att gälla leveransavtal för jordbruksprodukter och livsmedel mellan upphandlande enheter och leverantörer.

lateral-image-right

Notera Rådgivningsenhetens evenemang 2022 i din kalender

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ordnar flera, större och mindre evenemang per år. Bifogat förhandsinformation om årets evenemang så att du kan notera dem i din kalender i god tid.

lateral-image-left