Gästkolumnist Marjut Valta-Taiponen 25.5.2021

Beställaransvaret tryggar rättvis konkurrens

Marjut Valta-Taiponen

Lagen om beställaransvar vid anlitande av utomstående arbetskraft är bekant för många i form av de utredningar lagen kräver. Men lagen om beställaransvar stödjer också på annat sätt hederligt arbete och fungerande marknader.

Enligt lagen om beställaransvar kan beställaren påföras en försummelseavgift på 20 500–66 500 euro om beställaren avtalat om underleverans eller hyrt arbetskraft trots att beställaren måste ha känt till att den andra avtalsparten inte haft för avsikt att fullgöra sina lagstadgade betalningsskyldigheter. Vad innebär det i praktiken? Vi tar tre exempel.

Exempel 1: Underprissatta avtal

Situationen som beskrivs ovan kan uppstå då man av anbudet kan sluta sig till arbetet omöjligt kan utföras till erbjudet pris på ett sådant sätt att också socialförsäkringsavgifter, minimilöner och skatter betalas. Vanligen innebär genomförande av kontraktet också andra kostnader för avtalsmotparten än bara arbetskraftskostnader.

Ett exceptionellt förmånligt kontrakt är en varningssignal. Underprissättning ger anledning att noggrant utreda hur företaget sköter sina skyldigheter. 

Exempel 2: Svaga arbetsvillkor

Avtalsparten uppger sig tillämpa ett sådant lands anställningsvillkor där nivån är lägre än i Finland. För att kunna avgöra anställningsvillkorens tillräcklighet måste de utredas och jämföras med de finska villkoren.

Avsikten är dock inte att låta beställaren få detaljerad information om lönerna.

Exempel 3: Stora skatteskulder

Avtalsparten har betydande förfallna och obetalda skatteskulder. Beställaren måste utreda skatteskulden från skatteskuldsintyg och bedöma företagets skatteskuld i förhållande till affärsverksamhetens omfattning: har avtalsparten möjlighet att klara av skulden?

Problemet undanröjs om skattestyrelsen beviljat en betalningsplan.

Hela kedjan i ordning?

Problemen med prissättning och anställningsvillkor hittas oftast i underleverantörskedjans slutända. Varje beställare ansvarar enlig beställaransvarslagen för sin egen avtalspart: det finns inget kedjeansvar enligt lag.

De som gör offentliga upphandlingar har dock möjlighet att se till att arbetstagaren i kedjans sista länk också har ändamålsenliga arbetsvillkor och förhållanden. I början av kedjan kan allt vara i ordning men ju fler länkar det finns i kedjan desto fler är det som ska dela på kakan. En ansvarsfull beställare kan bedöma om pengarna kommer att räcka till för att betala arbetsgivar- och andra förpliktelser också för den sista länken i kedjan.

Ett förmånligt avtal kan bli dyrt samhällsekonomiskt sett särskilt i sådana fall där man medvetet underlåtit att sköta sina förpliktelser. Kostnaderna för försummelserna betalas i så fall av oss alla som skattebetalare.

Man kan genom kontraktsvillkoren påverka hur många företag som delar på kakan. Utöver förbud mot kedjebildningar eller begränsning av dem kan riskerna minskas till exempel med upplösande villkor inför avtalspartens eventuella försummelser under avtalets giltighetstid. Beställaransvarslagen förpliktar dock inte till sådana villkor.

Information för utvärdering av tillförlitligheten

Det hör till ansvarsfulla aktörers riskhantering att försäkra sig om avtalspartens tillförlitlighet. Utöver prissättningen, utvärderingen av arbetsvillkoren samt de utredningar som förutsätts enligt beställaransvarslagen kan man söka information annanstans om avtalspartens tillförlitlighet. Med bättre information kan man minska osäkerheten kring tillförlitligheten.

Med hjälp av olika digitala tjänster kan man snabbt och ofta avgiftsfritt eller mot rimlig betalning ta reda på om det finns tecken på försummelser i avtalspartens verksamhet. Till exempel i skatteskuldregistret (vero.fi) kan man ta reda på om företaget har skatteskulder på minst 10 000 euro. Insolvensregistret erbjuder uppgifter om saneringar och konkurser. Offentliga protester och handelsregister och bokslutsuppgifter, (prh.fi) ger en bild av företagets verksamhet, situation och ekonomiska förmåga att sköta sina avtalsförpliktelser. Vissa av utredningarna som beställaransvarslagen kräver kan fås från offentliga källor.

Dessutom finns det handböcker i upphandlingspraxis. Till exempel Europieska institutet för förebyggande av kriminalitet (HEUNI) har gett ut en handbok om riskhantering i underleverantörskedjan (2020, på finska). Handboken beskriver olika praktiska åtgärder med vilka beställaren kan minska risken för exploatering av arbetskraften i underleverantörskedjan.

Föregångare som röjer vägen

Offentliga upphandlingar har stor samhällelig betydelse. Upphandlingsexperter har en viktig roll: de fungerar som förebilder för företagen och genom förfaranden som rentav överskrider lagstiftningens minimikrav sprider de god praxis. På så sätt främjas sådana företag som sköter sina förpliktelser på behörigt sätt.
 

Marjut Valta-Taiponen

Skribenten är revisor vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet. Enheten utövar tillsyn över iakttagandet av beställaransvarslagen i hela Finland.

 

Läs mera

Beställaransvar
Arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst

@tilaajavastuu
Twitter

Inläggen på gästbloggen är skrivna av medlemmar i våra nätverk. Texterna representerar skribenternas egna åsikter.