Kandidater av hög kvalitet

Priserna för årets skickligaste upphandling delades ut: vinnarna är Tammerfors stad och HUS Logistik

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling premierade de skickligaste offentliga upphandlingarna år 2019–2020 i samband med sitt årliga seminarium. Den här gången delades priset för årets skickligaste upphandling undantagsvis ut till två upphandlingar: på delad första plats kom HUS Logistiks upphandling av undersökningshandskar samt Tammerfors stads upphandling av ett IoT-system och styrning av utomhusbelysningen.

 

Juryn berömde pristagarna för upphandlingarnas skalbarhet och samhälleliga effekter

Anskaffningarna vid Tammerfors stad och HUS Logistik sågs som föregångare och skapare av nya verksamhetssätt. Enligt juryn urskilde sig den här gången två mycket olika upphandlingar som ändå hade en gemensam nämnare och som det var svårt att välja mellan. Därför beslöt man i år att dela ut huvudpriset till två skickliga upphandlingar.

Juryn gav Teknologiska forskningscentralen VTT Ab ett ärevördigt hedersomnämnande för upphandlingen av en kvantdator. Som allmänhetens favoritupphandling valdes genom öppen omröstning Tammerfors stads upphandling.

HUS beaktade ansvarstagande och uppföljning av avtal i upphandling av undersökningshandskar

Vid upphandlingen av undersökningshandskar som HUS Logistik genomförde 2019 ville man skapa en ny verksamhetsmodell för att ta hänsyn till ansvarstagande. HUS samarbetade med tredje sektorn, och marknadsdialogen genomfördes som en så kallad rundabordsdiskussion. Finnwatch rf hjälpte till att planera upphandlingen och deltog bland annat i marknadsdialogen.

Som ett slutresultat av upphandlingen avskaffades vinylhandskar som innehåller PVC från HUS:s sortiment. Ett krav vid upphandlingen var att det gjordes en revisionsrapport om socialt ansvar vid produktionsanläggningarna. Dessutom krävdes det att avtalsparterna godkände avtalsbilagans Code of Conduct. Besparingarna var större än tidigare, även om ansvarskriterierna var hårda.

Juryn ansåg det synnerligen förtjänstfullt att upphandlingen kombinerade social och ekologisk hållbarhet. Det är fråga om en mycket välgjord ”sedvanlig” upphandling. Därtill har slutresultaten av upphandlingen stor effekt i och med att undersökningshandskar används dagligen.

Här kan du se HUS Logistiks presentationsvideo om bakgrunden till upphandlingen (youtube.com)
 

I Tammerfors upphandlades en IoT-plattform och ett styrsystem för utomhusbelysning i samma paket

Vid Tammerfors stad kombinerades en upphandling av en IoT-plattform med en upphandling av ett styrsystem för utomhusbelysningen och ett sensorsystem för situationsbilder i stadsmiljön. Upphandlingen konkurrensutsattes 2019–2020, och i bakgrunden till den låg bland annat stadens strategiska mål att öppna verksamheten och utmaningarna för företag och sammanslutningar för att skapa nya affärsmöjligheter.

I dialogen med marknadsaktörerna säkerställde den upphandlande enheten att det var förnuftigt att genomföra upphandlingarna som en helhet, det vill säga som en alliansmodell. Som upphandlingsförfarande valdes en konkurrenspräglad dialog, eftersom anbudsgivarna ville lägga fram olika alternativa lösningar för den upphandlande enheten. Föremålet för upphandlingen var en ny typ av kombination som inte har upphandlats tidigare. Upphandlingens innehåll har väckt uppmärksamhet och intresse både nationellt och internationellt.

I sin bedömning lyfte juryn fram det faktum att man i denna tekniskt intressanta upphandling har utnyttjat upphandlingslagens utbud av metoder på ett utmärkt sätt. Det ansågs också förtjänstfullt att upphandlingen genomfördes som en alliansmodell och att man skapade en ny slags verksamhet bland annat genom ekosystemtänkande.

Här kan du se Tammerfors stads presentationsvideo om bakgrunden till upphandlingen (youtube.com)
 

VTT gick modigt in för att göra något nytt

Vid VTT Ab:s upphandling av en kvantdator valdes innovationspartnerskap som förfarande, eftersom det är fråga om en högteknologisk enhet som förutsätter forsknings- och utvecklingsarbete av leverantören. Dessutom deltar den upphandlande enheten i det här fallet själv i utvecklingen av föremålet för upphandling. Med finländska mått mätt är det här en upphandling med betydande effektpotential. Om upphandlingen lyckas kommer den att skapa många nya möjligheter.

Juryn ansåg att det var synnerligen förtjänstfullt att den upphandlande enheten vågat genomföra en ny typ av upphandling på ett innovativt sätt och med stora insatser. Juryn uppskattade dessutom att den upphandlande enheten har tagit sitt ansvar som främjare av innovativa upphandlingar också i sin egen upphandling, och på detta sätt visat exempel för andra upphandlande enheter.

Här kan du se VTT:s presentationsvideo om bakgrunden till upphandlingen (youtube.com)
 

Hård konkurrens om titeln som allmänhetens favorit

Också denna gång hade allmänheten möjlighet att rösta på sin egen favorit bland årets finalister. I kategorin allmänhetens favorit fördes en hård kamp om vinnartiteln.

Med en röstmarginal på endast några procent kröntes Tammerfors stads upphandling till vinnare, och Tammerfors tog därmed hem en dubbel pott den här gången. På andra plats placerade sig den fjärde finalisten, Leijona Caterings ansvarsfulla upphandling av livsmedel och non-food-produkter.

Här kan du se Leijona Caterings presentationsvideo om bakgrunden till upphandlingen (youtube.com)
 

Tävlingen Årets skickligaste upphandling ordnades för andra gången. Genom tävlingen vill rådgivningsenheten lyfta fram lyckade upphandlingar och god praxis, och på det viset visa upphandlingarnas positiva samhälleliga effekter.

Tävlingens jury bestod av företrädare för Arbets- och näringsministeriet, Aaltouniversitetet, Uleåborgs stad och anbudsgivarna. Som ordförande fungerade Katariina Huikko, ledande jurist vid rådgivningsenheten.

 

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Läs mer om dessa teman