Sökande av ändring

Rättsmedel

Att söka ändring i upphandlingsbeslut med stöd av upphandlingslagen avviker från kommunala och statliga myndigheters allmänna förfaranden för ändringssökande. I upphandlingssammanhang är det också viktigt att beakta att rättsmedlen skiljer sig åt beroende på om de tröskelvärden som anges i upphandlingslagen över- eller understigs.

Vid upphandling som överstiger de nationella tröskelvärdena ska ändring enligt upphandlingslagen sökas genom upphandlingsrättelse eller besvär hos marknadsdomstolen. Rättsmedlen är parallella och utesluter inte varandra. Också tiden för sökande av ändring börjar löpa samtidigt för deras del.

Vid upphandling som understiger de nationella tröskelvärdena, dvs. små anskaffningar, kan upphandlingsrättelse yrkas. Upphandlingsrättelse gäller också vid övriga upphandlingar utanför upphandlingslagens tillämpningsområde, såsom sekretessbelagda upphandlingar. Vid små anskaffningar finns det utöver upphandlingsrättelse möjlighet att begära omprövning enligt kommunallagen. Små anskaffningar kan inte överklagas hos marknadsdomstolen.

Upphandlingslagens system för ändringssökande blir tillämpligt även på sådana beslut som fattats av kyrkliga myndigheter, då det är fråga om att dessa myndigheter har fattat upphandlingsbeslut i egenskap av upphandlande enheter.

Förbud mot att söka ändring som grundar sig på en besvärsgrund

I ett upphandlingsärende som hör till Marknadsdomstolens behörighet får ändring inte sökas med stöd av kommunallagen, lagen om välfärdsområden eller lagen om rättegång i förvaltningsärenden (163 §).

Rättsskyddsförfarandena enligt kyrkolagen kan inte tillämpas på upphandlingsärenden som fattats av kyrkliga myndigheter, om ärendet i egenskap av ett upphandlingsärende hör till marknadsdomstolens behörighet.

Fortsatta besvär

Marknadsdomstolens beslut om att

 • temporärt förbjuda, avbryta eller tillåta verkställigheten,
 • upphäva ett beslut av en upphandlande enhet,
 • förbjuda den upphandlande enheten att iaktta ett oriktigt förfarande,
 • ålägga den upphandlande enheten att korrigera sitt oriktiga förfarande,
 • ålägga den upphandlande enheten att betala gottgörelse,
 • döma ut en ogiltighetspåföljd för den upphandlande enheten, eller
 • förkorta kontraktsperioden för upphandlingskontraktet

får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas i övrigt förvaltningsprocesslagen.

I sådana ärenden baserar sig grunderna för besvärstillstånd på 13 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen. Tillstånd ska beviljas, om

 1. det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen,
 2. det finns särskilda skäl för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra ärendet på grund av att det i ärendet skett ett uppenbart fel, eller om
 3. det finns något annat vägande skäl för att bevilja besvärstillstånd.

Ett sådant beslut av marknadsdomstolen gäller bestämmande av betalning av påföljdsavgift till staten får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på normalt sätt utan föregående besvärstillståndsprocess såsom föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

Ett beslut av marknadsdomstolen ska iakttas även om fortsatt besvär anförts, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. Marknadsdomstolens beslut om gottgörelse, ogiltighetspåföljd, påföljdsavgift och förkortning av kontraktsperioden kan verkställas dock endast med stöd av ett lagakraftvunnet beslut.

Skadestånd

Den som genom ett förfarande som strider mot upphandlingslagen, Europeiska unionens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling (GPA -avtalet) orsakar en anbudssökande, anbudsgivare eller leverantör skada är skyldig att ersätta skadan.

När ett skadeståndsyrkande endast gäller kostnader som orsakats av anbudsförfarandet är det tillräckligt att anbudssökanden, anbudsgivaren eller leverantören leder ett oriktigt förfarande som avses ovan i bevis och att anbudssökanden, anbudsgivaren eller leverantören, om förfarandet hade varit felfritt, skulle ha haft en realistisk möjlighet att vinna anbudsförfarandet.

Behörig domstol i skadeståndsärenden är en tingsrätt enligt 10 kap. i rättegångsbalken.

Läs mer

På Rådgivningenhetens webbplats

Mer på webben

Rättspraxis

 •  

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.