Skatteförvaltningen behandlar ansökningar först på sommaren

Upphandlande enheter bör observera fördröjningen i skattebetalningsarrangemangen

På grund av den exceptionella situation som coronaviruset orsakat får företagen lättnader i skattebetalningen genom betalningsarrangemang.

Skattebetalningsarrangemangen väntar på en lagändring

Enligt uppgifter från Skatteförvaltningen väntar alla avgöranden om skattebetalningsarrangemang på en lagändring om tillfällig sänkning av dröjsmålsräntan. Lagändringen väntas träda i kraft i juni 2020. Enligt nuvarande uppskattning börjar Skatteförvaltningen behandla ansökningar om betalningsarrangemang i slutet av juni.

Tillämpning av skatteskuld som uteslutningsgrund

I det här läget rekommenderar rådgivningsenheten att de upphandlande enheterna beaktar den fördröjda behandlingen av ansökningar om betalningsarrangemang när de avväger om en anbudsgivares skatteskuld ska tillämpas som grund för uteslutning enligt upphandlingslagen.

Med stöd av 81 § 1 mom. 4 punkten i upphandlingslagen kan en upphandlande enhet utesluta en anbudsgivare ur anbudsförfarandet om anbudsgivaren har försummat sin skyldighet att betala skatter eller socialförsäkringsavgifter. Den upphandlande enheten har dock inte rätt att utesluta en leverantör som ingått en bindande överenskommelse i syfte att betala skatterna eller socialförsäkringsavgifterna. Den upphandlande enheten kan också avstå från att utesluta en anbudsgivare ur anbudsförfarandet, om uteslutningen är uppenbart oskälig till exempel på grund av att det obetalda beloppet är ringa eller av någon annan speciell orsak.

Läs mer

Mer på webben

På rådgivningsenhetens webbplats