Ändringssökande

Ändringar i besvärsanvisningarna efter årsskiftet

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) träder i kraft 1.1.2020. Den innehåller bestämmelser om rättegångsförfarandet i bland annat förvaltningsdomstolarna och marknadsdomstolen.

Samtidigt ändras förvaltningslagens bestämmelser om besvärsanvisningarnas innehåll. Lagen om rättegång i förvaltningsärenden och den ändrade förvaltningslagen tillämpas på beslut som de upphandlande enheterna fattat efter att lagändringarna trätt i kraft. Beslut som de upphandlande enheterna fattar från 1.1.2020 ska därför förses med besvärsanvisningar som ändrats i enlighet med den nya 47 § i förvaltningslagen. Det innebär att det ska framgå av besvärsanvisningarna att en domstolsavgift tas ut för rättegången.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling uppdaterar sina besvärsanvisningsmallar på webben i december.

 

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats

Ändringssökande

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.