Första årsrapporten om upphandlingstillsyn från Konkurrens- och konsumentverket

Konkurrens- och konsumentverket har publicerat sin första årsrapport om tillsynen över upphandling. Rapporteringsskyldigheten baserar sig på 144 § i upphandlingslagen, och i rapporten finns ett sammandrag enligt paragrafen över

  • de lagstridiga förfaranden som upptäckts vid tillsynsverksamheten och de förfaranden som är skadliga, inklusive bakgrundsfaktorerna
  • antalet ärenden och deras innehåll
  • antalet beslut om förbud och förbindelser
  • antalet framställningar till marknadsdomstolen.

Rapporten innehåller också en översikt över det första tillsynsåret.

Inom Konkurrens- och konsumentverkets upphandlingstillsyn inleddes år 2017 behandlingen av 86 ärenden, varav 48 förelades verket för behandling genom begäran om åtgärd, och 38 tog verket upp för behandling på eget initiativ. Största delen av ärendena var misstänkta fall av lagstridig direkt upphandling.

En del ärenden gällde upphandlingsförfaranden där en upphandlingsannons hade publicerats på behörigt sätt men där det misstänktes andra lagstridigheter mot upphandlingslagen. En del av begärandena om åtgärd gällde tvistemål om upphandlingskontrakt och genomförda upphandlingars ändamålsenlighet. Dessa frågor hör inte till verkets behörighet.

Konkurrens- och konsumentverkets tillsyn på eget initiativ riktades enligt rapporten bland annat på misstänkt direktupphandling där upphandlingskontrakten hade ändrats efter konkurrensutsättningen. Därutöver bedömdes tillämpningen av grunden för direktupphandling. Också ställningen som anknuten enhet bedömdes.

Konkurrens- och konsumentverket gav i två (2) fall i lagen avsedda administrativa råd till upphandlande enheter. Fallen gällde direktupphandling och fastställande av jämförelsegrunder på ett diskriminerande sätt.

I 50 ärenden såg Konkurrens- och konsumentverket ingen orsak till åtgärder, och i 34 fall fortsätter behandlingen av ärendet under år 2018.

År 2017 gav Konkurrens- och konsumentverket inget i lagen avsett beslut om förbud eller framställningar till marknadsdomstolen, även om framställningar bereddes under året.

Konkurrens- och konsumentverket har ålagts tillsynsbehörighet i 15 kap. i upphandlingslagen (1397/2016). Tillsynsbehörigheten omfattar även upphandlingar enligt försörjningslagen (1398/2016).

Läs mer

Mer på webben

Rådgivningsenhetens webbplats

  •