Upphandlingsrådgivningens mallar för anvisningar om ändringssökande har uppdaterats

Rådgivningsenhetens sakkunniga har uppdaterat anvisningarna om ändringssökande, som ska bifogas upphandlingsbeslut, i enlighet med den reviderade upphandlingslagen. Den ena mallen innehåller en anvisning om upphandlingsrättelse samt en besvärsanvisning till marknadsdomstolen för upphandlingsbeslut över tröskelvärdena i den allmänna upphandlingslagen. Dessutom har mallen som innehåller en anvisning om upphandlingsrättelse vid små upphandlingar uppdaterats.

I mallunderlagen har det lagts till anvisningar om ändringssökande i olika typer av upphandlingssituationer. Därför bör underlagen ses över från fall till fall så att överflödigt material avlägsnas. Till exempel tillkännagivandet av beslut kan ske på flera olika sätt.

Mallarna omfattar nu också ändringsökande vid direktupphandling i olika situationer samt anvisningar om ändring av upphandlingskontrakt.

Mallen för besvärsanvisning i fråga om upphandlingsbeslut inom försörjningssektorerna håller på att uppdateras.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.