Sektorspecifika anvisningar

Avfallshantering

Kommunen kan ge uppgifter att ordna avfallshantering utan konkurrensutsättning bland annat till en gemensam nämnd eller en samkommun där kommunen är medlem samt till ett avfallsbolag som är helägt av kommuner. Vid upphandling av tjänster ska lagstiftningen om offentlig upphandling följas.

I praktiken innebär det att när tjänster upphandlas hos privata aktörer ska det basera sig på ett öppet anbudsförfarande. Även om kommunen lägger ut sina uppgifter på entreprenad bär den enligt avfallslagen i sista hand ansvaret för att tjänsteutbudet är tillräckligt och att tjänsterna fungerar.

Mer information om ordnandet av avfallshanteringen finns på Kommunförbundets webbplats:
Avfallshantering

Jätelain ja hankintalain yhteensovittaminen yhdyskuntajätehuollossa Tekijät: Avance Attorneys ltd 2016, (pdf, 42 s,)

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.