Nationell upphandling

Upphandlingsförfaranden

Nationell upphandling konkurrensutsätts genom ett förfarande som följer upphandlingslagens allmänna principer. Vid förfarandet ska öppenhet, jämlik och icke-diskriminerande behandling av anbudssökande och anbudsgivare samt relativitet beaktas i de krav som ställs.

Vid nationell upphandling har den upphandlande enheten en omfattande prövningsrätt att bestämma vilket förfarande den vill använda vid konkurrensutsättningen av upphandlingen. Om en upphandlande enhet så önskar kan den använda likadana förfaranden som vid upphandling som överstiger EU:s tröskelvärden, anpassa dem eller använda nationella förfaranden enligt 2007 års upphandlingslag.

En upphandlande enhet kan också använda ett förfarande som den själv har fastställt. Som exempel kan nämnas ett förfarande som innefattar förhandlingar och är vidare än ett egentligt förhandlat förfarande, eller ett system som bygger på ett leverantörsregister som avses i försörjningslagen.

Vid valet och fastställandet av förfarande ska det beaktas att förfarandet inte får stå i strid med de principer som avses i 3 § i upphandlingslagen till exempel så att förfarandet tydligt diskriminerar några leverantörer eller hindrar dem från att delta i upphandlingsförfarandet. Den upphandlande enheten kan dock genomföra det nationella upphandlingsförfarandet enligt betydligt enklare och smidigare bestämmelser än vid upphandling som överstiger EU:s tröskelvärden.

Beskrivning av upphandlingsförfarandet

Eftersom lagen inte fastställer vilket förfarande som ska användas vid nationell upphandling, ska den upphandlande enheten i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan beskriva det upphandlingsförfarande som används. Beskrivningen bör presenteras så att leverantörerna utifrån den kan förutse upphandlingsförfarandets art och förlopp och vet vilken roll de själva har inom förfarandet.

I beskrivningen ska den upphandlande enheten redogöra för upphandlingsförfarandet i dess helhet. Det är värt att nämna till exempel om förfarandet omfattar förhandlingsomgångar eller begränsning av antalet anbudsgivare, i vilket skede anbudsgivaren väntas skicka dokumenten eller anbudet till den upphandlande enheten och hurdana krav förfarandet allmänt taget innefattar.

Direktupphandling

Grunderna för direktupphandling vid nationell upphandling är desamma som vid upphandling av varor och tjänster över EU:s tröskelvärden. De beskrivs i detalj på vår webbplats under EU-upphandlingsförfaranden.

Direktupphandling bör inte användas som det huvudsakliga upphandlingsförfarandet.

  •  

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.