Nationell upphandling

Val av anbud

Bland anbuden ska den upphandlande enheten välja det totalekonomiskt mest fördelaktiga, det vill säga det anbud som för den upphandlande enheten har det lägsta priset, är kostnadsmässigt mest fördelaktigt eller har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Den upphandlande enheten kan välja vilken av dessa grunder den använder.

Kriterier för totalekonomisk fördelaktighet

Som kriterium för valet av anbud används således alltid det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, för vilket grunden kan vara

  1. det lägsta priset
  2. de lägsta kostnaderna
  3. det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan ange det kriterium som används för att bestämma vilket anbud som är det totalekonomiskt mest fördelaktiga samt de eventuella jämförelsegrunder som används.

Det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet och jämförelsegrunder för kvalitet

De jämförelsegrunder som används vid bedömningen av förhållandet mellan pris och kvalitet ska vara kopplade till föremålet för upphandlingen och möjliggöra en objektiv bedömning av anbuden. När det gäller nationell upphandling har reglerna för att fastställa jämförelsegrunder förenklats jämfört med EU-nivån så att viktningarna för underkriterierna för jämförelsegrunderna inte behöver specificeras.

Den upphandlande enheten kan fastställa jämförelsegrunderna temavis så att den mera generellt beskriver vad den kommer att jämföra.

Ingen motiveringsskyldighet

Med avvikelse från EU-upphandling är upphandlande enheter vid nationell upphandling inte skyldiga att ange motivering för att använda lägsta pris som kriterium för totalekonomisk fördelaktighet.