Hoppa till huvudinnehåll
Nationella upphandlingar

Annonsering

Den nationella annonseringsskyldigheten gäller upphandling som överstiger upphandlingslagens nationella tröskelvärden för varor, tjänster och byggentreprenader.

Den upphandlande enheten ska annonsera nationell upphandling i HILMA (www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Annonsen ska göras med en annonsblankett för nationell upphandling på finska eller svenska.

Den upphandlande enheten får publicera en upphandlingsannons även i andra lämpliga medier, till exempel på sin egen webbplats. Annonsen får dock inte publiceras någon annanstans innan den har publicerats via HILMA.

En upphandlingsannons ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • den upphandlande enhetens officiella namn och kontaktinformation
 • typ av upphandlande enhet
 • den benämning som den upphandlande enheten gett upphandlingen och en beskrivning av upphandlingen
 • ett prisintervall eller ett uppskattat värde för upphandlingen utan mervärdesskatt
 • typ av upphandling
 • beskrivning av upphandlingsförfarandet
 • kriterium för att ett anbud är det totalekonomiskt mest fördelaktiga
 • huruvida delanbud eller alternativa anbud godtas
 • huruvida upphandlingen ska reserveras för arbetscentraler eller motsvarande leverantörer eller fullgöras inom ramen för program för skyddad anställning
 • en med beaktande av upphandlingens storlek och art skälig tid för när anbud eller anbudsansökningar senast ska lämnas in till den upphandlande enheten.

Det referenssystem som fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) ska användas när innehållet i en upphandling bestäms.

Om den upphandlande enheten väljer ut de anbudssökande som får lämna anbud eller delta i förhandlingarna och ställer lämplighetskrav för bedömningen av anbudsgivare eller anbudssökande, ska enheten också ange

 • var uppgifter om kraven och de handlingar som krävs för att styrka riktigheten hos uppgifterna finns tillgängliga
 • om antalet anbudssökande kommer att begränsas.

Uppgifterna i upphandlingsannonsen kan kompletteras med uppgifter från andra källor, vilket ska anges i upphandlingsannonsen.

Mer information om användningen av portalen HILMA

Edita Publishing Oy, upphandlingsannonser, tfn 020 450 2480
julkiset.hankinnat(at)edita.fi

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

tags