Hoppa till huvudinnehåll

Nationell upphandling

Med nationell upphandling avses upphandling av varor och tjänster som överstiger det nationella tröskelvärdet om 60 000 euro och byggentreprenader som överstiger 150 000 euro, men som understiger motsvarande EU-tröskelvärden. Nationell upphandling konkurrensutsätts enligt kapitel 11 i upphandlingslagen.

Vid nationell upphandling tillämpas dessutom del I i upphandlingslagen (bl.a. tillämpningsområde, fastställande av det uppskattade värdet) och del IV (gemensamma bestämmelser om upphandlingsbeslut, ändringssökande och upphandlingstillsyn), om inte något annat nämns i paragraferna i delarna i fråga.

De nationella bestämmelserna i kapitel 11 tillämpas i enlighet med 8 § 2 mom. i upphandlingslagen även på utrikesförvaltningens upphandlingar när de grundar sig på utvecklingssamarbetsavtal.

tags

Upphandlingsförfaranden

Anbudsförfrågan

Annonsering

Tidsfrister

Informationsutbyte i upphandlingsförfarandet

Bedömning av anbudssökandes och anbudsgivares lämplighet

Behandling av anbud

Val av anbud