Koncessioner

Koncessioner ska konkurrensutsättas enligt upphandlingslagen (och försörjningslagen), om deras uppskattade värde överstiger upphandlingslagens nationella tröskelvärden. Bestämmelserna om konkurrensutsättning av koncessioner finns i separata kapitel i de ovan nämnda lagarna.

Föremål för en koncession kan vara tjänster (tjänstekoncession) eller byggentreprenader (byggkoncession), men inte varor.