Gemensamma bestämmelser

Med gemensamma bestämmelser avses upphandlingslagens regler som tillämpas på all upphandling oberoende av upphandlingstyp eller tröskelvärde. De gemensamma bestämmelserna omfattar de viktigaste frågorna om upphandlingsbeslut, ändringssökande, upphandlingskontrakt och tillsyn över upphandlingar. De finns i del IV i upphandlingslagen.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.