Gemensamma bestämmelser

Med gemensamma bestämmelser avses upphandlingslagens regler som tillämpas på all upphandling oberoende av upphandlingstyp eller tröskelvärde. De gemensamma bestämmelserna omfattar de viktigaste frågorna om upphandlingsbeslut, ändringssökande, upphandlingskontrakt och tillsyn över upphandlingar. De finns i del IV i upphandlingslagen.