Konkurrenspräglad dialog

Konkurrenspräglad dialog: processen

Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen ange sina behov och krav beträffande upphandlingen. Den upphandlande enheten kan dessutom utarbeta en beskrivning som preciserar målen och innehållet i upphandlingen. Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller projektbeskrivningen ange en preliminär tidsplan och de grunder utifrån vilka förhållandet mellan pris och kvalitet jämförs. Den upphandlande enheten ska med elektroniska medel ge kostnadsfri, oinskränkt, direkt och fullständig tillgång till den eventuella projektbeskrivningen. Tillgång till projektbeskrivningen ska ges från och med den dag då upphandlingsannonsen publiceras. Den webbadress där projektbeskrivningen finns tillgänglig i elektronisk form ska anges i annonsen.

Inbjudan till anbudssökande

Vid konkurrenspräglad dialog ska den upphandlande enheten samtidigt och skriftligen bjuda in alla utvalda anbudssökande att delta i förhandlingarna. Inbjudan till anbudssökandena innefattar inte de uppgifter som behövs för lämnande av anbud eller deltagande i förhandlingarna, utan endast en specificerad inbjudan att delta i förhandlingarna. All annan behövlig information, såsom uppgifter om lämplighetskraven, beskrivningen av föremålet för upphandlingen och jämförelsegrunderna, ska tillhandahållas i projektbeskrivningen och i bilagorna till den. Därför ska den webbadress där upphandlingsdokumenten har gjorts tillgängliga med elektroniska medel nämnas i inbjudan. Inbjudan ska åtföljas av upphandlingsdokumenten, om dokumenten inte har gjorts tillgängliga med elektroniska medel.

Dialogens syfte att hitta lösningsalternativ

Den upphandlande enheten inleder en dialog med de utvalda anbudssökandena där syftet är att kartlägga och bestämma hur den upphandlande enhetens behov bäst ska kunna tillgodoses. Den upphandlande enheten får föra en dialog om alla aspekter av upphandlingen med de utvalda anbudssökandena. Den upphandlande enheten får betala penningarvoden eller andra arvoden eller ge pris till deltagarna i den konkurrenspräglade dialogen.

Förhandlingar i successiva steg

Dialogen får äga rum i successiva steg så att antalet lösningar som är föremål för dialogen begränsas under dialogens gång genom tillämpning av de grunder för jämförelse av förhållandet mellan pris och kvalitet som anges i upphandlingsannonsen eller i projektbeskrivningen. En förutsättning är att det i upphandlingsannonsen eller beskrivningen anges att dialogen äger rum i successiva steg.

Principen om likabehandling av anbudsgivare

Den upphandlande enheten ska under förhandlingarna behandla samtliga anbudsgivare lika. Den upphandlande enheten får inte lämna ut information på ett sätt som äventyrar likabehandlingen av dem som deltar i anbudsförfarandet. Den upphandlande enheten får inte utan samtycke av en anbudssökande eller anbudsgivare som deltar i dialogen för de övriga anbudsgivarna röja konfidentiell information som denne har lämnat. I samtycket ska det specifikt anges vilken information det gäller.

Förhandlingarna avslutas

Den upphandlande enheten ska fortsätta dialogen tills den har valt den eller de lösningsmodeller som kan tillgodose dess behov. Anbudsgivarna ska informeras om att dialogen har avslutats. Den upphandlande enheten ska uppmana anbudsgivarna att lämna sina slutliga anbud utifrån den eller de lösningar som lagts fram och specificerats under dialogen. Anbuden ska följa kraven i den slutliga anbudsförfrågan och innehålla alla de delar som begärts och som behövs för genomförande av upphandlingen. Anbud får på begäran av den upphandlande enheten preciseras och förtydligas, förutsatt att detta inte leder till ändringar av väsentliga delar av anbudet eller upphandlingen eller medför risk för att anbudsgivare diskrimineras eller konkurrensen snedvrids.

Den upphandlande enheten ska bedöma anbud utifrån de jämförelsegrunder som anges i upphandlingsannonsen eller projektbeskrivningen. På den upphandlande enhetens begäran är det efter jämförelsen av anbud möjligt att föra förhandlingar med den bästa anbudsgivaren i syfte att slutgiltigt bestämma de finansiella åtaganden eller andra villkor som anges i anbudet, förutsatt att detta inte leder till ändring av väsentliga delar av anbudet eller upphandlingen eller medför risk för att leverantörer diskrimineras eller konkurrensen snedvrids.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.