Små ändringar i upphandlingslagen 1.6.2024

Riksdagen har godkänt tekniska ändringar i upphandlingslagstiftningen. Ändringarna träder i kraft 1.6.2024. Genom lagändringen (164/2024) förlängs tiden inom vilken Konkurrens- och konsumentverket (KKV) kan göra en framställning till Marknadsdomstolen om en upphandling som gjorts som direktupphandling trots att den överskrider EU-tröskelvärdet. Från början av juni är tidsfristen för framställningen 12 månader efter att upphandlingskontraktet ingåtts. KKV:s utredningsåtgärder avbryter preskriptionstiden, varefter en ny preskriptionstid börjar löpa.

I praktiken innebär ändringen att KKV kan göra en framställning nästan två år efter att upphandlingskontraktet ingåtts. Före ändringen har framställningen behövt göras inom cirka ett år efter upphandlingskontraktet.

Lagen ändras också så att KKV inte får göra en framställning till Marknadsdomstolen om domstolen redan avgjort ärendet till följd av besvär. KKV får inte heller göra en framställning om ärendet redan är anhängigt vid Marknadsdomstolen.

I upphandlingslagen och försörjningslagen ändras dessutom bestämmelserna om upphandlingsannonser så att det i stället för  hänvisningen till kommissionens tidigare förordning om standardformulär hänvisas till den aktuella s.k. eForms-förordningen. Ändringen påverkar i praktiken inte annonseringen om upphandlingar.

Ändringarna införs i både upphandlingslagen (lagen om offentlig upphandling och koncession, 1397/2016) och försörjningslagen (lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, 1398/2016).

Läs mer:

På rådgivningsenhetens webbplats:

Övervakning av den offentliga upphandlingen, Konkurrens- och konsumentverket

Mer på webben:

Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016 (Finlex)

Lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (Finlex)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession och lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster RP 102/2023 (Finlex)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780 av den 23 september 2019 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (”eForms”) (EUR-Lex)

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.