Den nya förordningen om CO2-gränsvärden påverkar upphandlingen av nya stadsbussar

Europeiska unionens nya förordning om koldioxidgränsvärden träder i kraft den 1 juli, och ställer krav på serviceavtal samt upphandlingen av nya fordon för stadstrafik. Förordningen påverkar i synnerhet fordonstillverkare, men även upphandlande enheter.

Målet är att minska utsläppen från nya tunga fordon på EU-nivå. Förordningen omfattar bland annat upphandling av nya stadsbussar och upphandling av tjänster där dessa används. Enligt ett separat nollutsläppsmål ska utsläppen från stadsbussar minskas med 90 procent fram till 2030 och med 100 procent fram till 2035. Sopbilar kommer att omfattas av CO2-målen från och med 2035.

Särskilda krav för upphandlande enheter

Enligt artikel 3e i förordningen ska upphandlande myndigheter och upphandlande enheter se till att leveranskedjorna för stadsbussar är hållbara och resilienta. Artikeln omfattar inköp, leasing, uthyrning och hyrköp av nya stadsbussar med nollutsläpp genom offentliga varukontrakt och tjänstekontrakt.

Upphandlingar som omfattas av förordningen ska inbegripa det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Skyldigheterna i förordningen ska beaktas i upphandlingar från och med 1.7.2024.

De upphandlande enheterna ska använda åtminstone två av följande kriterier som tekniska specifikationer eller som tilldelningskriterier. Ett av dessa skall vara från punkt a–d. Den upphandlande enheten ska kräva följande av anbudsgivaren:

  • A) En lista över andelen produkter i anbudet med ursprung i tredjeländer.
  • B) En lista över den nuvarande och framtida tillgången på reservdelar som är nödvändiga för att utrustningen ska fungera.
  • C) Ett åtagande om att förändringar i leveranskedjorna inte kommer att inverka negativt på fullgörandet av kontraktet.
  • D) Certifiering eller dokumentation som visar att leveranskedjan är organiserad på ett sätt som uppfyller kraven på försörjningstrygghet.
  • E) Uppvisa miljömässig hållbarhet som går utöver minimikraven enligt unionsrättsakter.

Den upphandlande enheten får också använda fler urvalskriterier än de två som krävs.

Dessutom får den upphandlande enheten använda anbudets bidrag till försörjningstryggheten som tilldelningskriterium. I sådana fall ska det ges en viktning på mellan 15 och 40 procent av tilldelningskriterierna.

Artikel 3e

Säkerställande av hållbara och resilienta leveranskedjor för stadsbussar genom offentliga upphandlingsförfaranden

1.    Upphandlande myndigheter och upphandlande enheter ska grunda tilldelningen av offentliga varukontrakt för inköp, leasing, hyra eller hyrköp av nya utsläppsfria stadsbussar liksom av offentliga tjänstekontrakt som främst avser användning av sådana stadsbussar, på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, vilket ska inbegripa det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

2.    Upphandlande myndigheter och upphandlande enheter ska använda åtminstone två av följande kriterier som tekniska specifikationer eller som tilldelningskriterier, varav åtminstone ett ska avse anbudsgivarens bidrag till försörjningstryggheten såsom anges i leden a–d, beroende på marknadssituationen och i överensstämmelse med direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU eller 2014/25/EU, och tillämplig sektorsspecifik lagstiftning, samt med unionens internationella åtaganden, inbegripet Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling (WTO-avtalet) och andra internationella avtal som unionen är bunden av:

a) Andelen produkter i anbud med ursprung i tredjeländer, fastställda i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013*; detta kriterium ska endast tillämpas på produkter i anbud med ursprung i länder som inte är parter till WTO-avtalet och som inte har ingått ett frihandelsavtal, däribland regler om offentlig upphandling, med unionen.

b) Den nuvarande och beräknade tillgången på reservdelar som är nödvändiga för att den utrustning som anbudet gäller ska fungera.

c) Anbudsgivarens åtagande att eventuella förändringar i dess leveranskedja under fullgörandet av kontraktet inte kommer att inverka negativt på fullgörandet av kontraktet.

d) Certifiering eller dokumentation som visar att anbudsgivarens leveranskedja är organiserad på ett sätt som gör det möjligt för denne att uppfylla kraven på försörjningstrygghet.

e) Miljömässig hållbarhet som går utöver minimikraven enligt tillämpliga unionsrättsakter.

Första stycket ska inte hindra upphandlande myndigheter och upphandlande enheter från att använda ytterligare kriterier.

3.    Om anbudets bidrag till försörjningstryggheten används som ett tilldelningskriterium ska det ges en viktning på mellan 15 % och 40 % av tilldelningskriterierna. 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.