Handbok för offentlig upphandling 2023

En ny handbok avsedd för alla upphandlande enheter

En ny handbok för offentlig upphandling har publicerats. Den tidigare Valtion hankintakäsikirja (Statens upphandlingsbok) har utökats och uppdaterats för alla upphandlande enheter. Anvisningarna i handboken gäller nu samtliga upphandlande enheter, inklusive enheterna i kommunerna och välfärdsområdena.

Handboken (i statsrådets publikationsarkiv Valto) har uppdaterats av Finansministeriet och Hansel och utkommer också som en webbpublikation i höst.  

Handboken utkommer på svenska våren 2024.

Praktiskt stöd till alla upphandlande enheter

Handboken stödjer de upphandlande enheterna bland annat i

  • ordnandet och organiseringen av upphandlingsverksamheten
  • planeringen och konkurrensutsättningen av upphandlingarna
  • avtals- och leverantörshanteringen
  • främjandet av målen för hållbar utveckling.

- Den omarbetade handboken är mycket omfattande. På grund av omfattningen är den inte avsedd att läsas ord för ord, men den är en bra kunskapskälla för olika typer av upphandling, säger ledande juristen Eeva-Riitta Högnäs som leder Rådgivningsenheten för offentlig upphandling.

De upphandlande enheternas erfarenhet med i beredningen

Handboken riktar sig särskilt till de ansvariga för ledning och utveckling av upphandlingsverksamheten samt till experter på beredning och konkurrensutsättning av upphandlingar.

Handboken har utarbetats i en bred arbetsgrupp bestående av upphandlingsexperter. Syftet med arbetet har varit att på nationell nivå samla enhetliga tillvägagångssätt och förfaranden, så att alla upphandlande enheter ska ha samma utgångspunkter när de organiserar och utvecklar upphandlingsverksamheten.

Utvecklingsarbetet i programmet för verkningsfull offentlig upphandling har beaktats i handboken

Många anvisningar och verktyg har utarbetats, genomförts och införts inom  åtgärdsprogrammet för verkningsfull upphandling. Materialet har länkats till handboken för att stödja verksamheten och sprida god praxis.

Det gläder mig att handboken innehåller verktyg som tagits fram med bistånd av oss som är medlemmar i temagruppen för programmet verkningsfull offentlig upphandling, säger Niina Ruuskanen, sakkunnig vid Rådgivningsenheten för offentlig upphandling. Även bra verktyg kan falla i glömska om de inte är länkade till material som används ofta.

I den nya handboken har, utöver verktygen, modellerna och handböckerna inom åtgärdsprogrammet för verkningsfull offentlig upphandling, också beaktats ändringarna i upphandlingslagen, den nationella strategin för offentlig upphandling och etableringen av verksamheten inom välfärdsområdena.

Närmare upplysningar om handboken ger:

  • Eija Riikonen, sakkunnig, Finansministeriet, tfn 029 553 0189
  • Liisa Lehtomäki, vicehäradshövding, Lakiasiaintoimisto Olli Lehtomäki & CO Oy (tidigare arbetsgivare Hansel Ab) tfn 040 180 7107

Läs mer

Julkisten hankintojen käsikirja 2023
Finansministeriet och Hansel. Statsrådets publikationsarkiv Valto

Åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling Finansministeriet

 

Offentlig upphandling

Den offentliga upphandlingen i Finland uppgår årligen till omkring 45 miljarder euro. (Källa: Valtioneuvoston selvitys (2021) hankintavolyymistä vuonna 2018)

Handboken för offentlig upphandling stöder organisationer i genomförandet av upphandlingar och utvecklingen av upphandlingsförfaranden genom vilka upphandlingarnas verkningsfullhet och kostnadseffektivitet förbättras.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling stöder de upphandlande enheterna i det praktiska arbetet och i olika frågor.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.