Revideringen av upphandlingslagen och JYSE-uppdateringen på remiss

Det föreslås ändringar i upphandlingslagen och försörjningslagen samt i de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling (JYSE). Ändringarna är på remiss i mars–april 2022.   

Utkast till ändringsförslag gällande upphandlingslagen 

Arbets- och näringsministeriet har utarbetat ett utkast till regeringsproposition med förslag till ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession samt vissa lagar i anslutning till den. I propositionen föreslås ändringar i upphandlingslagen och försörjningslagen samt straffregisterlagen. 

Avsikten med de föreslagna ändringarna är att beakta de ändringsbehov som hänför sig till upphandlingslagen i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Syftet med utkastet är att i enlighet med regeringsprogrammet främja miljövänliga och kvalitativa upphandlingar samt utöka de uteslutningsgrunder som gäller miljöbrott och skyldigheterna i anslutning till uteslutningen av underleverantörer.

I utkastet ingår också främjande av tvåspråkigheten vid upphandling, beaktande av de ändringar som sker i upphandlingsannonseringen inom Europeiska unionen samt förlängning av tidsfristen för Konkurrens- och konsumentverkets tillsyn.

Bekanta dig med utkastet till ändring i Utlåtandetjänsten och ge ett utlåtande senast 29.4.2022.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling följer hur revideringen framskrider och informerar närmare om ändringarna i lagen när behandlingen har avslutats.

Ändringsförslag gällande JYSE-villkoren

Finansministeriet har berett en ändring av de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling (JYSE 2014 VAROR och JYSE 2014 TJÄNSTER). Ändringsförslaget grundar sig på krigsläget i Ukraina. Till följd av åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende har Europeiska unionens råd beslutat om ett antal sanktioner mot Ryssland som påverkar marknadens funktion och offentlig upphandling. 

Syftet med ändringsförslaget är att till villkoren för JYSE 2014 VAROR och JYSE 2014 TJÄNSTER foga en komplettering som beaktar konsekvenserna av Europeiska unionens eller FN:s sanktioner och som möjliggör avslutande av kontrakt i särskilda situationer.

Ändringen gäller JYSE varor 15.1 och JYSE tjänster 18.1:
”Beställaren har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om tjänsteleverantören belastas av en sådan obligatorisk grund för uteslutning som avses i lagstiftning gällande offentliga upphandlingar eller en av prövning beroende uteslutningsgrund som avses i 81 § 1 mom. 3–11 punkten i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) eller en av Europeiska unionen eller FN riktad sanktion, även om grunden skulle ha uppstått först efter att avtalsförhållandet inletts.”

Bekanta dig närmare med ändringsförslaget i Utlåtandetjänsten och ge ett utlåtande senast 31.3.2022.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling informerar närmare om ändringarna i villkoren när uppdateringen har gjorts.

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.