God praxis

Resultatbaserad och verkningsfull upphandling – vad betyder det? Lyssna på vår podcast!

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling diskuterar i sin poddserie Paremmat hankinnat (Bättre upphandlingar) på Soundcloud resultatbaserad och verkningsfull upphandling. Gäster hos rådgivningsenheten är denna gång utvecklingsdirektör Anniina Tirronen från Tammerfors stad och ledande sakkunnig Anna Tonteri från Arbets- och näringsministeriet. Diskussionen leds av ledande juristen Katariina Huikko.

Vad betyder resultatbaserad? Och vad avses med verkningsfullhet?

I avsnittet förklaras först vad som avses med resultatbaserad verksamhet. Enligt Annina Tirronen är goda resultat beroende av ekonomi, effektivitet, verkningsfullhet och rättvisa. Goda resultat uppkommer också inom upphandlingen genom en ekvation av dessa faktorer. Anna Tonteri förklarar begreppet verkningsfullhet som  den samhälleliga eller miljömässiga nyttan under en längre tid. För att uppnå verkningsfullhet på sikt behövs olika effekter och förändringar på olika nivåer och i olika frågor. Dessa effekter kan i sin tur utgöra föremål för upphandling.

I sändningen går man igenom de viktigaste iakttagelserna i förv. dr Anniina Tirronens färska doktorsavhandling (Tammerfors universitet) om resultatbaserad upphandling. Dessutom identifierar gästerna de väsentliga frågorna inom den resultatbaserade verksamheten och förklarar vad de effektbaserade s.k. SIB-modellerna (Social Impact Bond) handlar om.

I sändningen behandlas också Tammerfors stads erfarenheter av såväl resultatbaserad upphandling som upphandling enligt SIB-modellen. Den nya servicemodellen Lähitori, som uppstod som en del av innovativ och resultatbaserad upphandling, nämns som ett gott exempel.

Hur kan man konstruera resultatbaserade mått?

Bägge gästerna påpekade att måtten för upphandlingen ska härledas utgående från syftet med upphandlingen. Det bör finnas såväl objektiva som subjektiva mått. Objektiva mått är till exempel mått som hänför sig till ekonomi eller det kliniska. Subjektiva mått är till exempel mått som beskriver välfärden eller kundens tillfredsställelse med servicen.

Det lönar sig inte att konstruera för många mått. I stället är det viktigt att fokusera på att hitta nyckelindikatorer och att planera måtten tillsammans med sakkunniga inom olika områden. Det är också viktigt att reservera resurser för uppföljningen.

Hur kommer man igång med resultatbaserad och verkningsfull upphandling?

De intervjuade betonar att det viktigaste i början är att kartlägga servicebehovet. När behovet är utrett är det dags att ställa upp målet och sedan går man vidare till servicen. Då man definierar servicen lönar det sig att lämna utrymme för samarbetsparterna att lägga fram sina alternativ.

Konkret hjälp med att utveckla verkningsfullhet erbjuds också av Arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för investeringar i samhällsutveckling. Mer information finns bl.a. i handboken för förhandsbedömning av effekterna på KEINOs webbplats. 

I slutet av sändningen sammanfattar gästerna det som är särskilt viktigt: mål, gemensam utveckling och informationsledning.

Podden spelades in 10.12.2020 och den har publicerats på rådgivningsenhetens Soundcloud-kanal.

Läs mer

Etiketter

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.