Tillsyn över offentlig upphandling

KKV:s årliga rapport om tillsynen över offentlig upphandling

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) publicerade i juni 2021 sin rapport om tillsynen över upphandling år 2020. Rapporteringsskyldigheten baserar sig på upphandlingslagen.

Social- och hälsovårdstjänsterna samt coronapandemin hade framträdande roller

I enlighet med 144 § i upphandlingslagen innehåller KKV:s rapport ett sammandrag av

  • de lagstridiga förfaranden som upptäckts vid tillsynsverksamheten och de förfaranden som är skadliga, inklusive bakgrundsfaktorer
  • antalet ärenden och deras innehåll
  • antalet beslut om förbud och förbindelser samt
  • framställningarna till Marknadsdomstolen.

Rapporten innehåller också en översikt över det fjärde tillsynsåret.

År 2020 hade i synnerhet social- och hälsovårdstjänsterna samt konsekvenserna av coronapandemin framträdande roller i tillsynen. Dessutom framkom problem i anslutning till tidsfristen på sex månader i KKV:s tillsyn över upphandlingar.

I KKV:s tillsyn över upphandlingar inleddes behandlingen av 61 ärenden under år 2020. Av dem togs 25 upp till behandling genom begäran om åtgärder och 33 utifrån KKV:s eget initiativ. Dessutom fick ämbetsverket under året via olika kanaler cirka 200 tips som gällde offentlig upphandling.

År 2020 gav KKV i två fall upphandlande enheter administrativa anvisningar och lade fram två framställningar om påförande av påföljder för olaglig direktupphandling till Marknadsdomstolen. Tre av besluten och framställningarna gällde kommuners eller samkommuners upphandlingar inom social- och hälsovården. Ett fall handlade om anskaffningen av statsbolaget Veikkaus centralspelssystem.

Konkurrens- och konsumentverkets behörighet att utöva tillsyn över offentliga upphandlingar baserar sig på 15 kap. i upphandlingslagen (1397/2016). Tillsynsbehörigheten omfattar även upphandlingar enligt försörjningslagen (1398/2016).

 

Läs mer

Mer på webben

Coronapandemin syntes också i offentliga upphandlingar
KKV:s översikt 9.6.2021

På rådgivningsenhetens webbplats

Tillsyn över upphandlingar
Sakkunnigsida

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.