Hoppa till huvudinnehåll

Revideringen av upphandlingslagen framskrider

Arbets- och näringsministeriet har berett en proposition med förslag till lag om ändring av upphandlingslagen, försörjningslagen, 47 § i lagen om försvars- och säkerhetsupphandling samt 6 b § i straffregisterlagen. De ändringar som görs i upphandlingslagen och försörjningslagen handlar i huvudsak om tekniska korrigeringar och kompletteringar. Förslagen föredras i statsrådet 10.12.2020.

Syftet är att förbättra de upphandlande enheternas rätt att få information om anbudsgivarnas och deras underleverantörers lämplighet, vilket stöder bekämpningen av grå ekonomi vid offentlig upphandling. Dessutom utvidgas användningen av det elektroniska systemet för konkurrensutsättning av upphandlingar, HILMA, samt möjligheterna att få statistikuppgifter om upphandlingar.  I propositionen preciseras bestämmelserna om ramavtal så att det är möjligt att upphandla varor och tjänster inom ramavtalen på ett sätt som är ändamålsenligt och som beaktar de upphandlande enheternas ändringsbehov.

De ändringar som görs i lagen om försvars- och säkerhetsupphandling och i straffregisterlagen är av teknisk natur.

I propositionen beaktas inte skrivningarna i regeringsprogrammet om upphandling, utan det pågår utredningar om vilka konsekvenser dessa medför i fråga om ändringar i lagstiftningen. En utredning gäller tvåspråkiga upphandlingar och för den svarar Rådgivningsenheten för offentlig upphandling.

Ändringarna i lagarna avses träda i kraft 1.3.3021.

 

Närmare upplysningar:

Riikka Hietanen, ledande sakkunnig, Arbets- och näringsministeriet

Katariina Huikko, ledande jurist, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

 

 

Mer på webben