EU-kommissionens meddelande

Offentlig upphandling i nödsituationen i samband med covid-19-krisen

Europeiska kommissionen publicerade 1.4.2020 ett meddelande om flexibilitet i Europeiska unionens upphandlingslagstiftning och om olika alternativ för offentlig upphandling under den pågående pandemin.

I meddelandet konstateras att de europeiska upphandlingsreglerna innehåller alla verktyg som är nödvändiga för att tillgodose dessa behov genom bestämmelserna i det nuvarande direktivet. Meddelandet ger en översikt över möjligheterna för offentliga upphandlare att snabbt köpa de allra nödvändigaste varorna och tjänsterna och, vid behov, ytterligare infrastruktur.

Påskyndat förfarande och direktupphandling i synnerligen brådskande fall

Enligt meddelandet kan en upphandlande enhet under krisen för det första utnyttja möjligheten att i enlighet med upphandlingslagstiftningen avsevärt förkorta tidsfristerna för att påskynda öppna eller selektiva förfaranden (påskyndat förfarande).

Om denna flexibilitet inte räcker till kan enligt meddelandet övervägas ett förhandlat förfarande utan offentliggörande av upphandlingsannons samt eventuellt tillåtas direkt tilldelning till en förvald ekonomisk aktör, dvs. direktupphandling. En förutsättning för detta är att den aktören är den enda som kan leverera de nödvändiga förnödenheterna på de tekniska villkor och inom den tid som den synnerligen brådskande situationen kräver.

Enligt meddelandet ska varje upphandlande enhet avgöra om villkoren för direktupphandling är uppfyllda och motivera varför den använt sig av ett sådant förfarande.

Alla följande kriterier måste vara uppfyllda:

  • En händelse som den upphandlande enheten inte har kunnat förutse.
  • Synnerlig brådska gör att de allmänna tidsfristerna enligt upphandlingslagstiftningen inte kan respekteras.
  • Det finns ett orsakssamband mellan den oförutsedda händelsen och den synnerligen brådskande situationen.
  • Direktupphandling används endast för att tillfälligt åtgärda en brist till dess att man finner mer stabila lösningar.

Meddelandet gäller upphandling i synnerligen brådskande fall, såsom inköp av medicinsk skyddsutrustning eller apparatur. I sådana situationer kan offentliga upphandlare vid behov genomföra upphandlingen på några dagar eller rentav inom några timmar. Enligt meddelandet är covid-19-krisen just ett sådant synnerligen brådskande och oförutsägbart fall där konkurrensutsättningsförfarandena inte har begränsats i EU:s upphandlingsdirektiv.

Praktiska anvisningar för brådskande upphandling

I meddelandet ges också praktiska anvisningar om hur synnerligen brådskande upphandlingar bör göras och påskyndas. De upphandlande enheterna kan enligt meddelandet till exempel:

  • Kontakta potentiella uppdragstagare i och utanför EU via telefon, e-post eller personligen.
  • Anlita ombud som har bättre kontakter på marknaderna än de upphandlande enheterna. 
  • Skicka representanter direkt till de länder som har de nödvändiga lagren och som kan garantera omedelbar leverans, samt
  • Kontakta potentiella leverantörer för att komma överens om ökad produktion eller nystartad eller återupptagen produktion.

Möjligheter till nya idéer och innovationer

Dessutom uppmanas de upphandlande enheterna i meddelandet att även överväga alternativa lösningar till de tidigare upphandlingsförfarandena och att samverka med marknaden. Enligt meddelandet har de upphandlande enheterna enligt EU:s upphandlingsregler fullständig frihet att samverka med marknaden och söka samarbetspartner. Dessutom kan de upphandlande enheterna använda innovativa digitala verktyg för att skapa ett brett intresse bland aktörer som kan föreslå alternativa lösningar.

De upphandlande enheterna kan till exempel anordna hackathon-evenemang för att få fram nya koncept som gör det möjligt att återanvända rengjorda skyddsmasker, nya idéer om hur vårdpersonalen kan skyddas mer effektivt, nya sätt att upptäcka viruset i miljön osv. De upphandlande enheterna kan också samarbeta närmare med sådana innovationsekosystem och företagarnätverk som kan föreslå lösningar.

Läs mer

Mer på webben

På rådgivningsenhetens webbplats

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.