Höjd rättegångsavgift i upphandlingsärenden

Den rättegångsavgift som tas ut för behandling av upphandlingsärenden i marknadsdomstolen steg vid årsskiftet. Den nya avgiften tas ut för ärenden som blir anhängiga efter den 1.1.2019.

Såsom tidigare beror behandlingsavgiften på storleken på upphandlingens värde. Om värdet av en upphandling i ett ärende som gäller offentlig upphandling är minst 1 miljon euro, är behandlingsavgiften 4 100 euro.  Om värdet av upphandlingen är minst 10 miljoner euro, är behandlingsavgiften 6 140 euro. Om upphandlingens värde understiger 1 miljon euro tillämpas avgiften för tvistemål, ärenden som gäller ändringssökande och andra rättskipningsärenden, dvs. 2 050 euro.

I ett ärende som gäller offentlig upphandling tas en rättegångsavgift på 500 euro ut om ärendet lämnas utan vidare behandling utan att avgörande fälls i huvudsaken, om ärendet avvisas eller om det avskrivs. Så är fallet till exempel då besvären återtagits.

Vid sökande av ändring hos högsta domstolen eller hos högsta förvaltningsdomstolen i ett ärende som avgjorts av marknadsdomstolen är rättegångsavgiften lika stor som i marknadsdomstolen och bestäms enligt samma principer som i marknadsdomstolen.

Avgifterna bestäms enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019.

Mer information om de behandlingsavgifter marknadsdomstolen tar ut finns på marknadsdomstolens webbplats (på finska).

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.