Kommissionen publicerade ett s.k. soft law-paket om offentlig upphandling

EU-kommissionen har 3.10.2017 publicerat ett initiativ med anknytning till offentlig upphandling, ett s.k. soft law-paket med rubriken ”Mer valuta för skattebetalarnas pengar genom effektiv och professionell upphandling”. Som ett led i initiativet har kommissionen publicerat ett utkast till en handbok om främjande av innovativa upphandlingar och inlett ett offentligt samråd i saken.  Paketet består av fyra delar.

Strategiskt angreppssätt för upphandling

I första delen av paketet uppmanar kommissionen medlemsstaterna att utarbeta ett strategiskt angreppssätt för den offentliga upphandlingspolitiken med sex prioritetsområden:

  1. mer allmän tillämpning av innovativa, miljövänliga och sociala kriterier vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt
  2. professionalisering av offentliga upphandlare
  3. bättre tillträde för små och medelstora företag till marknaden för offentlig upphandling inom EU och för företag inom EU till marknaden för offentlig upphandling i tredje länder
  4. ökad insyn, integritet och kvalitet på uppgifter om upphandling
  5. digitalisering av upphandlingsförfarandena
  6. mer samarbete mellan offentliga upphandlare inom EU

Mekanism för frivillig förhandsbedömning av stora infrastrukturprojekt

Paketets andra del anknyter till omfattande infrastrukturprojekt. Kommissionen kommer att inrätta en hjälpcentral för projekt med ett uppskattat totalt värde på över 250 miljoner euro. Därutöver kan medlemsstaterna vid projekt med ett värde över 500 miljoner euro, om de så önskar, be kommissionen granska om upphandlingsplanen följer EU:s upphandlingslagstiftning. Kommissionens hjälpcentral består av tre delar:

Hjälpcentralen (help desk)

Kommissionen har för avsikt att ge råd för stora infrastrukturprojekt på minst 250 miljoner euro i planeringsskedet. De upphandlande enheterna kan ställa frågor till kommissionen till exempel om den tillämpliga EU-upphandlingslagstiftningen och dess specialvillkor, avgränsningen av tillämpningsområdet, de tillämpliga upphandlingsförfarandena och aspekter kring hållbarhet och innovationer.

Frågorna ställs via ett elektroniskt system. Kommissionen försöker besvara frågorna inom en månad. Kommissionens svar är inte juridiskt bindande.

Frivillig anmälan till kommissionen (notifikation)

Projekt på över 500 miljoner euro kan medlemsstaterna frivilligt anmäla hos kommissionen.  I anmälan anges bland annat föremålet för upphandlingen och det uppskattade värdet, de upphandlande enheterna och andra deltagande aktörer, projektets faser och eventuell EU-finansiering. Anmälan görs via ett elektroniskt system.

Kommissionen ger sitt svar utgående från uppgifterna i anmälan inom tre månader. I sitt svar bedömer kommissionen huruvida projektet följer EU:s upphandlingsbestämmelser. Kommissionens svar är inte juridiskt bindande.

Databank och plattform

I början av år 2018 öppnar kommissionen en tjänst som stöder informationsutbytet mellan upphandlande enheter. Tjänsten omfattar en elektronisk databank och en plattform för spridning av synpunkter och information.

Databanken kommer att innehålla upphandlingsdokument om olika stora infrastrukturprojekt i medlemsstaterna. Dokumenten i databasen kan vara på vilket officiellt EU-språk som helst, och därför har databanken också en automatisk översättningsfunktion.

Via den elektroniska plattformen kan de upphandlande enheterna diskutera och dela erfarenheter. Diskussionerna på plattformen kan vara öppna för alla eller begränsade för en viss grupp.

Rekommendation om professionalisering av offentliga upphandlare

Som tredje delen av paketet publicerade kommissionen sin rekommendation om professionalisering av offentliga upphandlare. Enligt kommissionen bör medlemsstaterna ha som mål att upphandlingen sköts på ett professionellt sätt. Rekommendationen tar upp flera olika aspekter kring detta.

Utöver rekommendationen innehåller paketet ett antal verktyg för god praxis med exempel på god praxis kring professionalisering av upphandlingen i medlemsländerna.

Delta i samråd om stimulans av innovationer med hjälp av offentlig upphandling

Som fjärde och sista delen av paketet har kommissionen startat ett samråd där respons från intressentgrupperna samlas in om hur innovationer kan ges fart med hjälp av upphandling av varor och tjänster. Innovationsupphandling kan anknyta till innovationsresultat och innovativa upphandlingsformer. Samrådet är öppet för alla upphandlande enheter.

Samrådet fortgår fram till 2.1.2018. Kommissionen utnyttjar de svar den får genom samrådet när den utarbetar anvisningar för myndigheterna (t.ex. hur utarbetar man en strategi, hur organiserar man stöd för innovationsupphandlingar och hur använder man upphandlingsmetoder som stöder innovationer).

Närmare upplysningar

  • Katariina Huikko, ledande jurist, rådgivningsenheten för offentlig upphandling, tfn 050 566 4327
  • Tarja Sinivuori-Boldt, sakkunnig, Arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7014