Hoppa till huvudinnehåll

Nya upphandlingslagarna i kraft 1.1.2017

Republikens president stadfäste 29.12.2016 nya lagar om offentliga upphandlingsförfaranden. Lagarna trädde i kraft 1.1.2017. Lagstiftningen bygger på EU:s direktiv om offentlig upphandling.

De nya upphandlingslagarna tillämpas på upphandling som inletts efter 1.1.2017. En upphandling anses i allmänhet inledas när den annonseras.

På upphandling som inletts före 1.1.2017 tillämpas de upphandlingsbestämmelser som gällde vid tidpunkten i fråga.  Vid upphandlingsförfaranden som överstiger EU-tröskelvärdet ska de upphandlande enheterna efter 18.4.2016 utöver den gällande upphandlingslagen ha beaktat EU-direktivens direkta rättsverkan.

Ändringar i de nationella tröskelvärdena

I och med de nya upphandlingsbestämmelserna steg det nationella tröskelvärdet för varu- och tjänsteupphandling från 30 000 till 60 000 euro. Tröskelvärdet för upphandling av social- och hälsovårdstjänster steg från 100 000 till 400 000 euro och tröskelvärdet för s.k. särskilda tjänsteupphandlingar steg till 300 000 euro. Vid byggentreprenader behålls det nationella tröskelvärdet vid 150 000 euro. Det nya nationella tröskelvärdet för koncessioner är 500 000 euro.

Upphandling som underskrider de nationella tröskelvärdena faller utanför tillämpningsområdet för upphandlingslagen.

Ändringar i upphandlingsförfarandena i EU

I varu- och tjänsteupphandling samt byggentreprenader som överstiger EU-tröskelvärdet medförde lagändringarna många ändrade detaljer. Bland EU-upphandlingsförfarandena förnyades de förfaranden som omfattar förhandlingar nästan totalt. Dessutom introducerar den nya lagen ett helt nytt upphandlingsförfarande, innovationspartnerskap, och en ny förfarandeteknik, elektroniska kataloger.

En stor förändring i EU-upphandlingen är också det att informationsutbytet under upphandlingsprocessen hädanefter sker elektroniskt. Den upphandlande enheten ska ge öppen och fri elektronisk tillgång till upphandlingsannonserna och förfrågningsunderlaget. Andra än elektroniska medel kan användas endast i undantagsfall. Också anbud ska lämnas in i elektronisk form.

Bestämmelserna om lämplighetskraven för anbudsgivare samt de obligatoriska och prövningsbaserade uteslutningsgrunderna reviderades. Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD) ska användas som preliminärt bevis på den anbudssökandes eller anbudsgivarens lämplighet. Framöver bör den upphandlande enheten kontrollera om uteslutningsgrunderna uppfylls i fråga om den anbudsgivare som vunnit kontraktet eller inte. För detta används ett särskilt straffregisterutdrag.

Upphandling som överstiger EU-tröskelvärdet ändras också bland annat när det gäller på vilket sätt upphandlingskontrakt kan ändras under upphandlingsperioden.  I den nya lagen finns en detaljerad förteckning över övriga s.k. tillåtna ändringar.

De nationella upphandlingsförfarandena förnyades totalt

De största enskilda ändringarna gäller nationella upphandlingsförfaranden. Vid konkurrensutsättning av nationell upphandling bör de upphandlande enheterna beakta de allmänna rättsprinciperna, såsom principerna om öppenhet, likvärdig och icke-diskriminerande behandling och proportionalitet. I upphandlingslagen finns dessutom allmänna regler om bland annat annonsering av nationell upphandling, anbudsförfrågan, samt jämförelse och val av anbud.

Konkurrensutsättningsprocessen i fråga om social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänsteupphandlingar förenklas på motsvarande sätt. Också förfaranden som gäller konkurrensutsättning av koncessioner förenklas betydligt.

Konkurrens- och konsumentverket övervakar upphandlingen

I samband med revideringen av upphandlingslagarna gavs Konkurrens- och konsumentverket befogenheter att övervaka offentlig upphandling. Var och en som anser att en upphandlande enhet har förfarit i strid med upphandlingslagen ska kunna begära att Konkurrens- och konsumentverket vidtar åtgärder för att undersöka förfarandets laglighet.

Konkurrens- och konsumentverkets särskilda befogenheter hänför sig till tillsyn av olaglig direktupphandling. Verket kan förbjuda att direktupphandlingen genomförs, om det inte har ingåtts något upphandlingskontrakt. Om ett upphandlingskontrakt redan har ingåtts och Konkurrens- och konsumentverket anser att arrangemanget är olagligt, kan verket kräva en påföljd för den upphandlande enheten hos marknadsdomstolen (ogiltigförklaring, förkortning av avtalstiden eller påföljdsavgift till staten).