Hoppa till huvudinnehåll

Upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster

Med upphandling av social- och hälsovårdstjänster avses tjänsteupphandling som överstiger tröskelvärdet 400 000 euro. Upphandling av social- och hälsovårdstjänster konkurrensutsätts enligt kapitel 12 i upphandlingslagen. Social- och hälsovårdstjänster definieras i bilaga E till upphandlingslagen, punkterna 1–4, enligt CPV-kod.

Vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster ska den upphandlande enheten, för att trygga individuella, långvariga och regelbundna vård- och socialtjänster för dem som använder tjänsterna, beakta användarnas särskilda behov och samråd med användarna på det sätt som föreskrivs annanstans i lag. Vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster ska den upphandlande enheten beakta tjänsternas kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, överkomlighet, tillgänglighet  och omfattning samt faktorer som gäller de olika användargruppernas specifika  behov, främjandet av användarnas deltagande och påverkan samt innovation. Vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster som gäller långvariga vård- och klientförhållanden ska den upphandlande enheten enligt upphandlingslagen bestämma kontraktens längd och de andra kontraktsvillkoren så att kontrakten inte har oskäliga eller oändamålsenliga följder för tjänsteanvändarna.

Med andra särskilda tjänsteupphandlingar avses tjänsteupphandlingar som överstiger 300 000 euro. Andra särskilda tjänsteupphandlingar konkurrensutsätts enligt kapitel 12 i upphandlingslagen. Andra särskilda tjänsteupphandlingar definieras i bilaga E till upphandlingslagen, punkterna 5–15, enligt CPV-kod.

Vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster tillämpas dessutom avdelning I i upphandlingslagen (bl.a. tillämpningsområde, fastställande av det uppskattade värdet) och avdelning IV (gemensamma bestämmelser om upphandlingsbeslut, ändringssökande och upphandlingstillsyn), om inte något annat nämns i paragraferna i delarna i fråga.

Vid tjänsteupphandling enligt kapitel 12 i upphandlingslagen ska den upphandlande enheten beakta den lagstiftning som gäller tjänsten i fråga.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Rättspraxis

Mer på webben

Statens upphandlingshandbok 2017 (på finska)

tags

Upphandlingsförfarande