Hoppa till huvudinnehåll
Sammandrag av rättsfall

Rättsprinciperna i EU:s grundfördrag ska beaktas vid upphandlingar som är av ett gränsöverskridande intresse

Europeiska unionens domstol (EUD) framhöll i målet C-278/14 att vid nationell upphandling ska de grundläggande reglerna och principerna i EUF-fördraget tillämpas i den mån upphandlingen är av ett bestämt gränsöverskridande intresse. Detta innebar att den upphandlande enheten inte kunde förkasta ett anbud av skäl som inte angetts i upphandlingsannonsen. Fallet stärker tidigare rättspraxis i tillämpningen av allmänna rättsprinciper, även om det gäller tillämpningen av det gamla upphandlingsdirektivet 2004/18.

Bakgrund

Ett akutsjukhus i Rumänien offentliggjorde ett anbudsförfarande för ingående av ett upphandlingskontrakt avseende leverans av IT-system och IT-utrusning. Enligt de tekniska specifikationerna i upphandlingsdokumenten skulle centralenhetens processor i datasystemet vara ”minst Intel Core i5 3,2 GHz eller motsvarande”.

Upphandlingskontraktets uppskattade värde exklusive mervärdesskatt var cirka 58 600 euro.

Under förfarandet fick den upphandlande enheten reda på att Intel hade slutat tillverka den processor som specificerats i anbudsförfrågan. I stället för den nedlagda processorn hade Intel börjat tillverka en ny tredje generationens processor.

I anbudsförfarandet gav ändringssökanden anbud på en processor av ett konkurrerande märke. Den upphandlande enheten förkastade ändringssökandens anbud på den grunden att anbudet inte motsvarade anbudsförfrågan. Den processor som ändringssökanden gav anbud på ansågs inte uppfylla kraven jämfört med Intels tredje generationens processor vars prestationsförmåga var bättre än den hos ändringssökandens processor. Enligt ändringssökanden hade ändringssökandens processor dock en effektivare prestationsförmåga än den processor som specificerades i förfrågningsunderlaget.

Begäran om förhandsavgörande

En rumänsk fullföljdsdomstol begärde i målet ett förhandsavgörande om tillämpningen av artikel 23 punkt 8 i direktiv 2004/18 i en situation där en produkt som motsvarar varumärket i fråga ska bedömas. EUD tillfrågades om egenskaperna hos den produkt som anbudsgivaren uppgav vara motsvarande endast ska jämföras med de produkter som tillverkaren fortfarande producerar, eller om egenskaperna kan jämföras med produkter vars tillverkning har upphört.

Rättsnormer som ska tillämpas

EU-domstolen betonade att direktiv 2004/18 inte är tillämpligt i fallet, eftersom upphandlingskontraktets uppskattade värde understiger direktivets tröskelvärde.

Vid nationell upphandling under tröskelvärdena ska dock de grundläggande reglerna och allmänna principerna i EUF-fördraget trots detta tillämpas, om upphandlingen är av ett bestämt gränsöverskridande intresse. Dessa allmänna principer är i synnerhet likabehandlingsprincipen och principen om diskrimineringsförbud samt kravet på transparens (se mål C-159/11, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce m.fl. och de sammanslagna målen C‑147/06 och C‑148/06, SECAP och Santorso).

I fråga om gränsöverskridande intresse hänvisade EUD till tidigare rättspraxis enligt vilken man kan hänvisa till sådant intresse i samband med följande omständigheter:

  • upphandlingskontraktet av betydande värde samt platsen för genomförandet av byggentreprenaden eller tekniska egenskaper (se mål C-148/06, SECAP och Santorso och mål C-221/12 Belgacom)
  • klagomål av aktörer etablerade i andra medlemsstater i det fall att klagomålen är faktiska och inte fabricerade (se mål C-113/13, Azienda sanitaria locale n. 5 ”Spezzino” osv. och mål C‑160/08, kommissionen v. Tyskland).

EUD:s avgörande

EUD granskade inte huruvida det fanns ett gränsöverskridande intresse, eftersom den domstol som begärt ett förhandsavgörande inte hade presenterat de uppgifter som var nödvändiga för att bedöma frågan. EUD ansåg dock att den trots detta kunde ge ett nyttigt svar till domstolen.

I fråga om bedömningen av gränsöverskridande intresse betonade EUD att den domstol som begärt ett förhandsavgörande måste bedöma intresset detaljerat med beaktande av alla omständigheter i sammanhanget. Enligt EUD kan man i detta fall vid bedömningen fästa särskild vikt vid att upphandlingskontraktets värde var relativt lågt, men å andra sidan hänvisades det i de tekniska specifikationerna i upphandlingsdokumenten till ett internationellt varumärke i fråga om processorn.

Enligt EUD är syftet med skyldigheten att iaktta öppenhetsprincipen bland annat att garantera att det inte förekommer någon risk för godtycke från den upphandlande myndighetens sida (se mål C-599/10, SAG EVL Slovensko m.fl.). Enligt domstolen kan detta ändamål inte nås om den upphandlande myndigheten kunde låta bli att följa krav som den själv har fastställt.

Eftersom gränsöverskridande intresse inte kunde granskas i målet, gav EUD slutligen sin dom som villkorlig och endast med den reservationen att det föreligger ett gränsöverskridande intresse förknippat med upphandlingskontraktet i fråga. De allmänna principerna ska enligt EUD tolkas så att den upphandlande enheten inte kan förkasta ett anbud av skäl som inte angetts i upphandlingsannonsen (se C-6/05, Medipac - Kanzantzidis). Således hade det i detta fall ingen betydelse att den specificerade processorn inte längre tillverkades.

Sammanfattning

EUD:s avgörande i målet C-278/14 baserar sig på det tidigare upphandlingsdirektivet (2004/18), men det nyare direktivet (2014/24) medförde inga väsentliga förändringar i tolkningen av upphandlingar under EU:s tröskelvärden. Avgörandet är således fortfarande aktuellt när man bedömer vilka EU-rättsliga principer som blir tillämpliga vid nationell upphandling.

Utgående från avgörandet ska man vid nationell upphandling beakta de allmänna rättsprinciperna i EU:s grundfördrag, om upphandlingen är av ett bestämt gränsöverskridande intresse. EUD konstaterade dock att medlemsstaterna har en viss prövningsrätt när det gäller åtgärder som ska säkerställa att principerna i fråga följs på nationell nivå (se C-376/08, Serrantoni och Consorzio stabile edili). Till exempel i rättslitteraturen har ett överskridande av de nationella tröskelvärdena tolkats som ett möjligt kännetecken på gränsöverskridande intresse. Således kan de nationella tröskelvärdena i Finland anses vara en nationell tolkning av gränsöverskridande intresse.

Det aktuella rättsfallet stärker det faktum att om det inte finns ett gränsöverskridande intresse i en upphandling, blir de grundläggande rättsprinciperna i EU:s grundfördrag inte tillämpliga. Då kan bedömningen göras från rent nationella utgångspunkter. Denna tolkning påverkar särskilt små upphandlingar.

Tillämpligheten av de allmänna rättsprinciperna i målet innebar, med tanke på jämlikt bemötande och icke-diskriminering samt kravet på transparens, som konkretiserar rättsprinciperna, att den upphandlande enheten inte fick ändra de tekniska specifikationerna i upphandlingsannonsen under upphandlingsförfarandet. Målet medför således en ny tolkning dels av innehållet i de allmänna rättsprinciperna, dels av hur verksamhet som strider mot dessa principer kan se ut.

I EUD:s tidigare avgöranden har de grundläggande rättsreglerna ansetts omfatta gränsöverskridande upphandling bland annat genom att

  • upphandlingar ska annonseras i vederbörlig omfattning (C-324/98, Telaustria)
  • i upphandlingskontrakt får det inte göras några väsentliga ändringar under kontraktsperioden (C-91/08, Wall AG)
  • anbud får inte automatiskt uteslutas ur anbudsförfarandet på grund av lågt pris (sammanslagna mål C-147/06 och C-148/06, SECAP).

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

tags