Små upphandlingar

Portaler för små upphandlingar

Små upphandlingar som till sitt värde eller sin betydelse utgör en större helhet kan utannonseras på portalen för små upphandlingar, Hilma, och/eller på den upphandlande enhetens egen webbplats. På så sätt kan den upphandlande enheten få anbud från en större grupp anbudsgivare och samtidigt försäkra sig om de små upphandlingarnas kostnadseffektivitet och kvalitetsnivå.

Alternativ till öppen annonsering

Den upphandlande enheten kan utannonsera upphandlingen på www.hankintailmoitukset.fi/sv/. Upphandlingsannonsen ska göras med annonsmallen för nationella småskaliga upphandlingar. Små upphandlingar som utannonseras via Hilma kan inte avgränsas till en bestämd grupp anbudsgivare, utan annonserna kan ses av alla som använder tjänsten.

De upphandlande enheterna kan om de så vill utnyttja portaler för små upphandlingar. På portalerna utannonserar de upphandlande enheterna små upphandlingar och anbudsgivarna lämnar in sina anbud elektroniskt. Detta möjliggör bland annat en elektronisk jämförelse av anbud i systemet, vilket för sin del underlättar den upphandlande enhetens arbetsbörda.

Finländska portaler för små upphandlingar är bl.a.

  • HankintaSampo,
  • e-hankinnat.fi,
  • Cloudias tjänst för småskalig upphandling
  • Mercell Oy:s upphandlingsbevakning 
  • tjänsten Hanki för statens upphandlande enheter och
  • Ålandsportalen.

Den upphandlande enheten kan också i sina egna upphandlingsanvisningar förutsätta att små upphandlingar annonseras på dessa portaler.

Användningen ska övervägas upphandlingsvis

Även om den upphandlande enheten använder en elektronisk portal för konkurrensutsättningen vid små upphandlingar kan det i vissa fall vara ändamålsenligt att ge anbudsgivarna en möjlighet att också lämna in anbud i någon annan form, exempelvis per e-post eller i pappersform. Krav på att man använder en viss portal kan begränsa konkurrenssituationen på marknaden till exempel när en anbudsgivare inte är van vid att använda den.

I allmänhet borde man vid konkurrensutsättning av små upphandlingar bedöma värdet av konkurrensutsättningen i förhållande till upphandlingens värde och det administrativa arbete den inbegriper, och jämföra hur mycket faktiska kostnader upphandlingen medför exempelvis i fråga om beredning av anbudsförfrågan och jämförelse av olika anbud.

Å andra sidan är små upphandlingar ofta till sin natur sådana helheter som kan generera mera anbud än normalt. Portaler för små upphandlingar underlättar vanligen den upphandlande enhetens arbete bland annat i samband med det administrativa arbetet och jämförelsen av anbud.

 

Läs mer 

På rådgivningsenhetens webbplats 

Små upphandlingar

Mer på webben 

HankintaSampo
e-hankinnat.fi

Cloudias Pienhankintapalvelu

Hanki-palvelu

Mercell MSS upphandlingsbevakning

Ålandsportalen

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.