Hoppa till huvudinnehåll

Anbudssökandes och anbudsgivares avhjälpande åtgärder

Leverantören har möjlighet att genom att begära avhjälpande åtgärder undanröja sådana misstankar och risker enligt uteslutningsgrunderna som hänför sig till möjligheterna att fullgöra upphandlingskontraktet på behörigt sätt.

En anbudssökande eller anbudsgivare som belastas av en obligatorisk eller en av prövning beroende uteslutningsgrund har rätt att förelägga den upphandlande enheten bevis på sin tillförlitlighet. Om den upphandlande enheten anser att bevisen och tillförlitligheten är tillräckliga, får den inte utesluta anbudssökanden eller anbudsgivaren i fråga ur anbudsförfarandet. Upphandlande enheter är inte skyldiga att kräva eller begära bevis på tillförlitligheten.

Det finns skäl att använda och utvärdera avhjälpande åtgärder under upphandlingsförfarandet. Den upphandlande enheten har således anledning att be anbudssökande eller anbudsgivare lägga fram en utredning över avhjälpande åtgärder i samband med att anbuden lämnas in. Om detta förfarande inte tillämpas är det önskvärt att den upphandlande enheten i vilket fall som helst informerar leverantörerna om sina avsikter innan den beslutar om uteslutning och på så vis ger leverantörerna möjlighet att lägga fram bevis på sin tillförlitlighet.

Bevis över avhjälpande åtgärder

För att påvisa tillförlitlighet kan anbudsgivaren eller anbudssökanden lägga fram bevis över åtgärder för att avhjälpa konsekvenserna av brott eller fel och på så vis förhindra att sådan verksamhet som avses i uteslutningsgrunderna upprepas.

Dessa åtgärder kan i synnerhet bestå i personalrelaterade och organisatoriska åtgärder såsom

  • att avbryta förbindelserna med personer eller organisationer som är inblandade i den osakliga verksamheten,
  • lämpliga åtgärder för att omorganisera personalen,
  • att införa rapporterings- och kontrollsystem,
  • att inrätta en intern kontrollorganisation för att övervaka efterlevnaden av bestämmelserna samt
  • att anta interna ansvars- och ersättningsregler.

Det är också möjligt att lägga fram bevis på att anbudssökanden eller anbudsgivaren har ersatt eller förbundit sig att ersätta alla de skador som orsakats av den straffbara gärningen eller förseelsen eller har klargjort förhållanden och omständigheter på ett uttömmande sätt och genom att aktivt samarbeta med undersökningsmyndigheterna. Det kan dessutom handla om en situation som avses i 14 § i konkurrenslagen (948/2011) där en näringsidkare som deltagit i en konkurrensbegränsning lämnar uppgifter och bevis på basis av vilka Konkurrens- och konsumentverket kan förrätta en i 35 eller 36 § i konkurrenslagen avsedd inspektion eller på basis av vilka Konkurrens- och konsumentverket kan konstatera att en överträdelse av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har skett.

Om åtgärderna ger tillräckliga garantier för tillförlitligheten får anbudssökanden eller anbudsgivaren inte längre uteslutas på basis av uteslutningsgrunderna.

Utvärdering av bevis

De avhjälpande åtgärder som vidtagits av anbudssökanden eller anbudsgivaren ska bedömas med beaktande av allvarlighetsgraden av och omständigheterna kring den straffbara gärningen, felet eller försummelsen. Det handlar om en helhetsbedömning där man beaktar bland annat de ovan nämnda faktorerna.

Om anbudssökanden eller anbudsgivaren har en betalningsplan för betalningen av skatterna utgör den ett tillräckligt bevis även på avhjälpande åtgärder i saken.

tags