ESPD blir helt elektroniskt i april 2018

Vid EU-upphandling har anbudsgivarna med stöd av övergångsbestämmelsen i upphandlingslagen hittills kunnat lämna in ESPD också i någon annan än elektronisk form, om den upphandlande enheten har tillåtit det i förfrågningsunderlaget. Rådgivningsenheten för offentlig upphandling vill påminna om att övergångsperioden snart går ut.

Från den 18 april 2018 ska ESPD alltid utarbetas helt i elektroniskt form (87 § 3 mom. i upphandlingslagen). Skyldigheten att använda ESPD i elektronisk form gäller både den upphandlande enheten och anbudsgivaren: den upphandlande enheten lämnar det elektroniska ESPD med upphandlingsdokumenten och anbudsgivaren skickar det ifyllda formuläret i elektronisk form till den upphandlande enheten.

Bestämmelserna om elektroniskt informationsutbyte i 8 kap. i upphandlingslagen ska för övrigt tillämpas först från den 18 oktober 2018.

Läs mer