Yhteiset säännökset

Muutoksenhaku

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi hakea muutosta saattamalla asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Markkinaoikeuteen voi valittaa tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi lisäksi tehdä hankintayksikölle kirjallisen vaatimuksen hankintaoikaisusta. Hankintaoikaisun voi tehdä myös pienhankinnoissa, jotka eivät muutoin kuulu hankintalain soveltamisalaan.


Muutoksenhakukeinot

Muutoksenhaku hankintalain perusteella tehtävistä hankintapäätöksistä poikkeaa kunnan ja valtion viranomaisten yleisistä muutoksenhakumenettelyistä. Hankinta-asioissa on myös tärkeää ottaa huomioon,…

Muutoksenhakuun oikeutetut

Hankintaa koskevasta asiasta voi valittaa markkinaoikeudelle tai hankintaoikaisupyynnön voi esittää hankintayksikölle se, jota asia koskee (asianosainen). Asianosaisella tarkoitetaan toimittajaa,…

Muutoksenhakuaika

Jollei hankintalaissa toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika…

Muutoksenhaun kohde

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tekemä ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.…

Muutoksenhaun vaikutus hankintasopimuksen tekemiseen

Hankinnoissa, joissa on noudatettava odotusaikaa tai hankintalain 131 §:n 1 momentissa tarkoitettua suorahankintailmoituksesta laskettavaa 14 päivän määräaikaa, hankintayksikkö ei saa tehdä…

Markkinaoikeuden väliaikaiset päätökset

Valituksen tultua vireille markkinaoikeus voi kieltää, keskeyttää tai sallia hankintapäätöksen täytäntöönpanon taikka määrätä hankintamenettelyn muutoin keskeytettäväksi väliaikaisesti…

Hankinnan väliaikainen järjestäminen

Jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.…

Markkinaoikeuden määräämät seuraamukset

Jos hankinnassa on menetelty virheellisesti markkinaoikeus voi: kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan; kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa…
Palvelusähköposti
hankintaneuvonta

Julkisten hankintojen menettely- ja hankintalain soveltamiskysymykset

Palvelemme hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

hankinnat@kuntaliitto.fi

hankinnat