EU-hankinta

Sivustolle on koottu EU-kynnysarvon ylittäviä tavara- ja palveluhankintoja sekä rakennusurakoita koskeva ohjeistus. Ohjeistus kattaa hankintaprosessin vaiheet suunnittelusta ja valmistelusta tarjousten vertailuvaiheeseen.


Suunnittelu ja valmistelu

Julkiset hankinnat on tehtävä ammattitaidolla, osaavasti ja taloudellisesti järkevästi. Tämä edellyttää, että hankinnat tehdään suunnitelmallisesti, tarkoituksenmukaisesti, markkinat ja niiden…

Hankinnan kohteen kuvaus

Hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät sekä niihin mahdollisesti sisältyvät tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä, neuvottelukutsussa tai näiden liitteissä. Niissä…

EU-hankintamenettelyt

Hankinnan sisältö, luonne ja laatu ratkaisevat, millaista kilpailuttamismenettelyä hankintayksikön on tarkoituksenmukaisinta käyttää hankinnan tekemisessä. Avoin ja rajoitettu menettely ovat…

Menettelytekniikat

Puitejärjestely, sähköinen huutokauppa ja sähköiset luettelot ovat luonteeltaan sähköisissä tai yhdistetyissä hankinnoissa käytettyjä menettelytekniikoita. Menettelytekniikat ovat luonteeltaan…

Hankinnasta ilmoittaminen

Julkisten hankintojen avoimuuden periaate edellyttää, että hankinnasta tiedotetaan avoimesti ja riittävän laajasti.  Hankintayksikön velvollisuus on hyödyntää markkinoilla oleva kilpailu ja…

Vähimmäismääräajat ja määräaikojen laskeminen 

Hankintayksikön tulee antaa toimittajille riittävästi aikaa tarjouksen ja osallistumishakemusten tekemiseen. EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta on säädetty erityisiä vähimmäismääräaikoja…

Sähköinen tietojenvaihto hankintamenettelyssä

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa tarjoukset ja osallistumishakemukset sekä muu hankintamenettelyyn liittyvä tietojenvaihto on toimitettava pääsääntöisesti sähköistä muotoa käyttäen.…

Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus

Soveltuvuusvaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan tavarantoimittajan, palveluntuottajan tai urakoitsijan kyvystä toteuttaa hankinta. Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia ehdokkaiden…

Tarjousten käsittely

Tarjousten käsittelyn tulee tapahtua suljettuna eikä tietoja käsittelyn vaiheista tai hankinnan päätösesityksen valmistelusta tule antaa ulkopuolisille ennen hankintapäätöksen tekoa. Tarjoukset…

Tarjousten valinta

Tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai…
Palvelusähköposti
hankintaneuvonta

Julkisten hankintojen menettely- ja hankintalain soveltamiskysymykset

Palvelemme hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

hankinnat@kuntaliitto.fi

hankinnat